DISPOZIŢIE  nr. 153

din 08 iunie 2012                                                                                                           or.Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei

Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală, avînd ca premisă demersul nr. 310 din 06.06.2012 a 12 consilieri orăşeneşti, luînd în considerate că şedinţa consiliului orăşenesc Edineţ convocată pentru data de 31.05.2012 prin dispoziţia primarului nr. 129 din 24 mai 2012 nu a avut loc pe motivul neprezentării la şedinţă a consilierilor din fracţiunile PCRM şi PLDM,

D I S P U N :

A convoca şedinta ordinara nr. 12 a Consiliului oraşenesc Edinet pentru data de 14 iunie 2012 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor in cazul imposibilitatii preşedintelui sedintei de a semna deciziile.

1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru îndeplinirea lucrărilor de proiectare.

Raportor – Ala Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Primăriei or. Edineţ pentru anul 2012.

Raportor – Ala Nistor

3. Cu privire la examinarea recursurilor, cererilor prealabile şi sesizărilor.

Raportor – Valerian Ciobanu

4. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor – Valerian Ciobanu

5. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor – Valerian Ciobanu

6. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

Raportor – Valerian Ciobanu

7. Cu privire la transmiterea Î.M.”Apă-Canal” Edineţ în proprietatea Consiliului raional Edineţ.

Raportor – consilier, Igor Reva

8. Cu privire la transmiterea Î.M.”Piaţa orăşenească” în proprietatea Consiliului raional Edineţ.

Raportor – consilier, Igor Nepeivoda

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Arcadie Gudumac) va asigura înştiinţarea şi prezenta consilierilor la sedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primar de Edineţ                                                                Constantin Cojocari