4 iunie 2014. Astăzi la Edineţ, în incinta primăriei, a fost prezentat raportul care reflectă performanţa activităţii autorităţilor publice locale ale oraşului Edineţ. Raportul a fost elaborat în baza următoarelor domenii de monitorizare:

 • Capacitatea de organizare, funcţionare şi de prestare a serviciilor administrative
 • Managementul financiar public al proprietăţii publice şi al proiectelor cu finanţare externă
 • Legalitatea şi transparenţa activităţii, capacitatea de relaţionare
 • Managementul serviciilor publice

În vederea îmbunătăţirii performanţei activităţii autorităţilor publice locale ale oraşului Edineţ au fost oferite un şir de recomandări:

 • Asigurarea conectării la  baza de date actualizată a legislaţiei Republicii Moldova
 • Elaborarea şi utilizarea bazelor de date de evidenţă cadastrală
 • Elaborarea procedurilor de evaluare a performanţelor angajaţilor şi aplicarea regulată a acestora, conform cerinţelor legal-normative în vigoare
 • Motivarea fregventării angajaţilor la cursurile de perfecţionare profesională, de planificare strategică şi bugetară
 • Abilitarea unei persoane privind implementarea actiivităţilor de palnificare strategică
 • Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv, includerea componenţei de Eficienţă Energetică în cadrul Strategiei
 • Elaborarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism
 • Elaborarea PUD-urilor şi PUZ-urilor pentru diferite zone şi funcţiuni urbane
 • Elaborarea ghidului informativ pentru toţi funcţionarii Primăriei cu privire la cerinţele faţă de actele eliberate
 • Elaborarea procedurilor de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor
 • Îmbunătăţirea planificării cheltuielilor pe categorii de cheltuieli şi monitorizarea variaţiei categoriilor de cheltuieli
 • Monitorizarea şi controlul datoriilor şi restanţelor la plăţi
 • Utilizarea clasificaţiei economice în procesul bugetar
 • Considerarea indicatorilor macroeconomici la elaborarea bugetului
 • Asigurarea accesului public a tuturorminformaţiilor privind procesul bugetar şi mersul executării bugetului
 • Utilizarea procedurilor şi mecanismelor de participare a publicului în procesul de elaborare a proiectului bugetului şi de monitorizare a executării lui
 • Instruirea personalului în domeniul de management al proiectelor cu finanţare externă
 • Identificarea domeniilor şi serviciilor pentru care se pot realiza proiete de cooperare PPP sau CIC
 • Elaborarea ofertei investiţionale a localităţii
 • Crearea bazei de date cu contribuabilii fiscali persoane juridice
 • Elaborarea Registrului patrimoniului public conform cerinţelor legale
 • Îmbunătăţirea mecanismelor de informare a cetăţenilor privind procesul decizional şi implicarea activă a cetăţenilor, societăţii civile în elaborarea politicilor publice
 • Consolidarea dialogului şi consultarea societăţii civile prin intermediul mai multor instrumente: mese rotunde, conferinţe, seminare, etc.
 • Integrarea tuturor cetăţenilor, inclusiv a grupurilor defavorizate în procesul decizional şi de dezvoltare şi dezvoltare locală
 • Crearea serviciului de audit intern pentru îmbunătăţirea activităţii entităţii publice
 • Efectuarea investiţiilor în domeniul extinderii reţelelor de aprovizionare cu apă şi creşterii calităţii prestării acestui serviciu
 • Extinderea reţelei de asigurare a serviciilor de canalizare
 • Elaborarea şi umplementarea strategiilor în domeniul dezvoltării serviciilor de apă şi canalizare
 • Amenajarea locurilor de parcare şi a pistelor pentru biciclişti
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public
 • Dezvoltarea unui management al deşeurilor menajere eficient, majorarea numărului tomberoanelor şi a coşurilor de gunoi instalate, precum şi creşterea ponderii gospodăriilor deservite
 • Aplicarea practicilor de colectare a deşeurilor reciclabile selectiv

Raportul a fost elaborat de specialişti în domeniu în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova finanţat şi implementat de USAID.