DISPOZIŢIE  nr. 328

din 7 decembrie 2015                                                                         oraşul Edineţ                                                

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

 D I S P U N : 

            A convoca şedinţa ordinară nr. 5 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 14 decembrie 2015, ora 14-00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al Consiliului orăşenesc Edineţ.

(Raportor- Nadina Chistruga)

2. Cu privire la taxele locale pentru anul 2016.

(Raportor- Lilia Strîmbanu)

3. Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2016.

(Raportor- Lilia Strîmbanu)

4. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2016.

(Raportor- Lilia Strîmbanu)

5. Cu privire la stabilirea taxelor emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru anul 2016. (Raportor – Tudor Sîngereanu)

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei oraşului Edineţ.

(Raportor- Ala Nistor)

7. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului Primăriei oraşului Edineţ pentru anul 2015.

(Raportor- Ala Nistor)

8. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Întreprinderilor Municipale.

(Raportori – Vitalie Sorocan, Valeriu Cosovan, Mihail Cecan, Andrei Gudumac, Iacob Beşleaga)

9. Cu privire la aprobarea consumului şi pierderilor de apă pe sistemul de alimentare cu apă la ÎM “Apă-Canal” Edineţ pentru anul 2016.

(Raportor- Vitalie Sorocan)

10. Cu privire la casarea unor fonduri fixe.

(Raportori- Lilia Strîmbanu, Vitalie Sorocan)

11. Cu privire la atribuirea statutului de curatelă.

(Raportor- Rodelia Vasilcov)

12. Cu privire la participarea oraşului Edineţ în cadrul Proiectului Migrație și Dezvoltare Locală.

(Raportor- Rodelia Vasilcov)

13. Cu privire la modificarea şi abrogarea unor Decizii.

(Raportor- Mircea Morari)

14. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori- Vasile Istratii,Vadim Caraulan)

15. Cu privire la examinarea notificărilor, cererilor prealabile şi sesizărilor.

(Raportori- Vasile Istratii, Dumitru Gladiniuc)

16. Cu privire la instituirea comisiei pentru prebleme sociale şi minori pe lîngă Primăria oraşului Edineţ.

(Raportor- Rodelia Vasilcov)

17. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit. (Raportor- Vadim Caraulan)

18. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor- Vadim Caraulan)

19. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor- Vadim Caraulan)

20. Cu privire la adresarea unui grup de locuitori de pe str. Maxim Gorkii.

(Raportor- Vasile Istratii)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

              Primarul oraşului Edineţ , Constantin COJOCARI