Aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Edineţ  7/13 din 07 aprilie 2016

 

REGULAMENTUL

cu privire la menţinerea curăţeniei pe teritoriul oraşului EDINEŢ

 1. Dispoziţii generale

Regulamentul cu privire la menţinerea curaţeniei pe teritoriul or. Edineţ este  elaborate în conformitate  cu Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002;  Legea cu privire la locuinţe nr. 75 din 30.04.2015; Codul Civil al Republicii Moldova  nr. 1107-XV  din 06.06.2002, Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind  descentralizarea administrativă”; Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 191 din 19.02.2002.

 1. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

salubrizare – un complex de activităţi care include precolectarea, colectarea, evacuarea, utilizarea tuturor tipurilor de deşeuri, precum şi măturatul, spălatul şi stropitul străzilor, curăţarea zăpezii de pe căi publice;

deşeuri – substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt reutilizabile după prelucrare;

deşeuri menajere  –  deşeuri provenite din activităţi casnice şi de consum;

deşeuri din demolări şi construcţii – deşeuri rezultate în urma demolării sau construirii clădirilor, şoselelor şi a altor obiective industriale ori civile, care nu sunt încadrate ca deşeuri periculoase;

deşeuri zootehnice – deşeuri rezultate în urma activităţii de creştere şi întreţinere a animalelor şi păsărilor;

prestatori (operatori) – persoane juridice care au competenţa şi capacitatea de a furniza/presta servicii de salubrizare consumatorilor în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul prezentei legi şi care asigură nemijlocit administrarea şi funcţionarea sistemului de salubrizare;

consumatori (utilizatori) – persoane juridice sau fizice care beneficiază de serviciile de salubrizare prestate pentru necesităţi proprii sau publice pe baze contractuale obligatorii;

 1. Responsabilii pentru organizarea şi efectuarea  lucrărilor pentru salubrizarea şi întreţinerea teritoriilor şi altor obiecte, situate pe teritoriul oraşului Edineţ.

Î.M. ,,DPGL-C Edineţ” organizează serviciul de salubrizare a teritoriului ariei Primăriei oraşului Edineţ  pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, care se desfăşoară sub  conducerea şi/sau coordonarea Primăriei oraşului Edineţ. Î.M. ,,DPGL-C Edineţ” poate desfăşura activitatea sa şi în alte localităţi ale  raionului Edineţ, pe baze contractuale, cu acordul Primăriei oraşului Edineţ.

 1. Principiile serviciului de salubrizare.

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

 1. a) protecţia sănătăţii populaţiei;
 2. b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
 3. c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
 4. d) protecţia mediului;
 5. e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
 6. f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
 7. g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al consumatorilor;
 8. h) transparenţa, consultarea cu cetăţenii privind luarea deciziilor, ce ţin de prestarea serviciului;
 9. i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;
 10. j) securitatea serviciului;
 1. Contractarea serviciului, colectarea deşeurilor

Proprietarii caselor de locuit, apartamentelor, întreprinderile, organizaţiile instituţiile, indiferent de forma de proprietate, în calitate de consumatori (utilizatori) ai serviciului, sunt obligate să încheie cu Î.M. ,,DPGL-C Edineţ” în calitate  de prestatori (operatori) ai serviciului, contract privind prestarea serviciului public de salubrizare şi să să achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite.

Colectarea deşeurilor se efectuiază în containere care se instalează în locuri special amenajate, îngrădite cu pereţi din fortan sau cu gard din plasă metalică. Platourile  pentru containere urmează  să fie îndepărtate de la  blocurile locative,  de la instituţiile preşcolare,   terenurile de sport şi locurilor de odihnă publice.

Containerele  urmează să fie  vopsite şi cu  indicarea datelor depre proprietar, precum  şi organizaţia care transportează deşeuri.

La staţii auto, piaţă, în Grădina Publică ,,Vasile Alecsandri”, zone de odihnă  şi alte locuri publice, la parcări, în instituţiile de învăţămînt, medicale, pe străzile oraşului, la  staţiile publice, colectarea deşeurilor se realizează de către Î.M. ,,DPGL-C Edineţ”.

Se  înterzice:

 • supraîncărcarea containerelor cu deşeuri menajere;
 • aruncarea în urne şi containere a deşeurilor lichide, nisip, deşeurilor zootehnice, materiale  de construcţii, cărdune nestins, frunze, crengi;
 • transportarea materialelor de construcţie, frunzelor, crengilor, deşeurilor fără acoperire cu o prelată ;

–  devărsarea pe terenuri a apelor uzate şi a nămolului, provenite de la unităţile industriale, gospodăriile individuale;

 • depozitarea, în afara teritoriului gunoiştii autorizate, special amenajate a deşeurilor de producţie şi menajere, a materialelor provenite din construcţii, a fierului vechi, a ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industrial;
 • depozitarea deşeurilor de construcţie, argilă, nisip, materialelor de construcţie pe teritoriul adiacent;

–    îngroparea deşeurilor;

–    aruncarea şi îngroparea cadavrelor de animale;

–    scoaterea deşeurilor menajere tari  pe partea carosabilă a străzilor, drumurilor de acces, pe trotuare;

 • arderea deşeurilor  menajere, industriale, frunzelor  inclusiv pe teritoriul intern ale întreprinderilor, terenurile aferente şi/sau adiacente caselor de locuit,      blocurilor locative, întreprinderilor, organizaţiilor instituţiilor, indiferent de forma de proprietate;
 • parcarea mijloacelor de transort pe terenurile pentru copii, sportive, pe gazoane, în afara zonelor special amenajate;
 • instalarea neautorizată a obiectelor, destinate pentru comerţ, unităţi pentru depozitarea  temporară a autovehiculelor (prelată  metalică, garaje, etc.), a altor construcţii temporare (gherete, sere şi altele),  pe terenurile proprietate publică;
 • plasarea anunţurilor, publicităţii, foilor volante, altor materiale de informare, plasarea mijloacelor de informare fără coordonare corespunzătoare cu Primaria oraşului Edineţ;
 1. Organizarea curăţirii teritoriilor.

 Î.M. ,,DPGL-C Edineţ” asigură ordinea sanitară şi menţine curăţenia în Grădina Publică ,,Vasile Alecsandri”, zonele de  odihnă,  pe străzile oraşului, la  staţiile publice odihnă şi alte locuri publice. Proprietarii caselor individuale de locuit, apartamentelor din blocurile locative, gestionarii fondurilor locative,  întreprinderile, organizaţiile instituţiile, indiferent de forma de proprietate denumiţi în continuare consumatori, sunt obligate să–şi menţină în ordine sanitară terenul proprietate privată, terenul aflat în folosinţă precum şi terenul adiacent.

Se permite depozitarea  deşeurilor în  pungi din polietilenă  în containere  speciale  în baza de contract Î.M. ,,DPGL-C Edineţ”.

Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi altor unităţi economice, în gestiunea cărora se află clădirile şi edificiile, precum  şi proprietarii  caselor  individuale de locuit, gestionarul fondului locativ sunt obligaţi să asigure realizarea în termen a lucrărilor  de  restaurare,  reparaţie  şi vopsire  a faţadelor   şi elementelor separate (balcoane, lodgii, burlane pentru scurgerea apei), de asemenea să păstreze în curăţenie şi în stare satisfăcătoare panourile de informare, plăcile comemorative care amplasate pe faţadele clădirilor.

 1. Tarifele pentru serviciile de salublizare

Prin decizia consiliului orăşenesc Edineţ nr. 4/9-1 din 12 noiembrie 2015 s-au aprobat următoarele tarifele pentru serviciile de salubrizare la Î.M. ,,DPGL-C Edineţ”:

 • la blocurile locative – 15 lei de persoană
 • gospodăriile individuale 15 lei de persoană
 • agenţi economici 200 lei m3

Începînd cu 01.10.2015 pentru evacuarea deşeurilor la gunoiştea orăşenească se percep,conform deciziei consiliului orăşenesc Edineţ nr. 3/4 din 01.10.2015, următoarele taxe: din autocamioane 150 lei; din tractoare cu remorcă – 100 lei; din minicamioane, microbuse-80 lei; din autoturisme – 50 lei.

Consiliul orăşenesc Edineţ prin decizia nr 5/2 din 14 decembrie 2015 a instituit taxa locală pentru salubrizare în mărime de 2 lunar pentru fiecare persoană înscrisă la domiciliu. Modul de incasare a taxei pentru salubrizare se stabileşte conform Regulamentului aprobat de consiliu orăşenesc.

 1. Întreţinerea spaţiilor verzi

Spaţiile verzi,  gazoanele, parcuri, etc.,amplasate  în limitele  or. Edineţ   se folosesc conform destinaţiei. Se interzice reducerea suprafeţei terenurilor spatiilor verzi cu exepţia executării lucrărilor pentru construcţia drumurilor, a liniilor electrice de tensiune înaltă, a magistralelor de petrol şi doar în baza cu avizul Inspectoratului Ecologic. Spaţiile verzi folosite în interes public constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi nu pot fi privatizate sau arendate. Proprietarii caselor individuale de locuit, apartamentelor din blocurile locative, gestionarii fondurilor locative,  întreprinderile, organizaţiile instituţiile, indiferent de forma de proprietate care administrează terenurile  sînt obligaţi să amenajeze cu spaţii verzi toate suprafeţele neocupate productiv, precum sînt cele limitrofe  drumurilor, cele din curţile de locuit precum şi cele aferente  unităţilor economice şi sociale.

 1. Responsabilitatea pentru încălcarea Regulelor cu privire la asigurarea curăţeniei pe teritoriul or. Edineţ

Răspunderea  pentru încălcarea Regulilor de menţinere a curaţeniei prevăzute de prezentul Regulament este prevăzută de art. 180    din   Codul    Contravenţional   al Republicii Moldova  nr.218-XVI   din 24-10-2008  şi alte  acte normative a Republicii Moldova.

 

            Secretarul Consiliului orăşenesc Edineţ, Mircea MORARI