D E C I Z I E № 11/3

din 22 septembrie 2016

Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj

electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii”

 

         În temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 47 alin. (7) din Codului Electoral; în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate,

 

Consiliul orăşenesc Edineţ, DECIDE:

 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, pe teritoriul oraşului Edineţ:
 • Casa de cultură Edineţ, pe panoul instalat de APL (2 panouri);
 • Piaţa orăşenească Edineţ (intrarea din partea str. Maxim Gorki);
 • Panou den faţa blocului locativ str. Independenţei nr. 79;
 • Intersecţia străzilor Şoseaua Bucovina şi Mihai Eminesu (partea dreaptă după sens a str. Şoseaua Bucovina);
 • Iuri Gagarin colţ cu str. Vladimir Komarov (pe partea dreaptă a str. Vladimir Komarov);
 • În faţa Centrului Comercial TERRA, str. Independenţei nr. 35.
 1. Se recomandă agenţilor economice din oraş să ofere spaţii pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, în condiţii egale pentru toate formaţiunile politice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 2. Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decât cele stabilite în punctul 1 al prezentei decizii.

            La fel, se interzice amplasarea afişelor electorale:

 • în/pe transportul public de călători, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent de forma de proprietate;
 • pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate;
 • în încăperile în care sânt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea;
 • în instituţiile de învăţămînt, blocurile locative, alte tipuri de construcţii, precum şi pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, pe arbori, garduri, piloni şi alte locuri neprevăzute în prezenta dispoziţie.
 1. Sînt interzise afişele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri.
 2. Organele de menţinere a ordinii publice sânt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale. În cazuri de deteriorare, distrugere a panourilor speciale pentru afişaj electoral, administratorul ÎM ,,DPGL-C Edineţ” (d-nul Valeriu Cosovan) este obligat să întreprindă măsuri urgente pentru repararea/restabilirea lor.
 1. Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.
 2. Modalitatea plasării publicitaţiei electorale pe panouri, desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, se va efectua în condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 3. Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul or. Edineţ:
 • Sala Casei de cultură Edineţ;
 • Sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ;
 • Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfînt;
 • Sala Centrului Comunitar s. Alexăndreni.
 1. Se stabileşte plata de locaţiune pentru Casa de cultură Edineţ în sumă de 300,0 lei pentru o oră, pentru sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ în sumă de 150,0 lei pentru o oră şi pentru sala Centrului Comunitar s. Alexăndreni în sumă de 150,0 lei pentru o oră.
 2. Se pune în sarcină şefului Sectorului de poliţie nr. 1 al IP Edineţ, să asigure menţinerea ordinii publice pe parcursul desfăşurării întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul or. Edineţ, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama d-lui Constantin Cojocari, primarul oraşului Edineţ.
 4. Secretarul consiliului dl. Mircea Morari, va aduce la cunoştinţă prevederile  prezentei Decizii persoanelor cointeresate.

 

              Preşedintele şedinţei, consilier                                       Ruslan CIORNÎI                   

             Secretarul Consiliului orăşenesc Edineţ                    Mircea MORARI