Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la Școala de Muzică din oraşul Edineţ

Cerinţe faţă de candidat:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • Studii superioare universitare (profil artă)
 • grad didactic I superior la una din disciplinele predate în instituție (excepție: grad  didactic II pentru spațiu rural)
 • Vechime de muncă cel puţin 5 ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a îndeplinit vîrsta de pensionare
 • Cunoaşterea limbii de stat
 • Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic)
 • Nu are antecedente penale

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Cererea de înscriere
 • Copia actului de identitate
 • Copiile legalizate actului/actelor de studii
 • copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial
 • Curriculum vitae
 • Copia legalizată a carnetului de muncă
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
 • Cazierul judiciar
 • merite în domeniul învățămîntului artistic
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani este obligatoriu care poate fi prezentat şi în ziua concursului

Dosarul de participare la concurs se depune pînă la 03 martie 2017 inclusiv, la Primăria or. Edineţ (biroul 3, or.Edineţ, str. O.Ceremprei 30).

     Telefon de contact : (0246 ) 2-38-82