ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Edineţ
2. IDNO: 1002604000720
3. Tip procedură achiziţie: Ofertă de preţuri
4. Obiectul achiziţiei: Combustibil
5. Cod CPV: 09132000;09134200;09211100:

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Combustibilului conform necesităţilor Întreprinderei Municipale „Apă-Canal” Edineţ
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, din surse financiare proprii.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 09132000 Benzină t 18  
2 09134200 Motorină t 18  
3 09211100 Ulei t 1  

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:
Pe parcursul anului 2018 în or. Edineţ.
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o Denumirea documentului/cerintei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea
1 Copia certificatului de înregistrare cu ştampila originală
2 Oferta În original
3 Copia certificatul de calitate cu ştampila originală
4 Certificatul despre lipsa datoriilor fiscale În original
5 Copia certificatului de atribuire a contului bancar cu ştampila originală
6 Copia autorizaţiei de funcţionare a agentului economic cu ştampila originală

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
9. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Edineţ
a) Adresa: mun. Edineţ str. O. Cirimpei, 30
b) Tel: 069655544
c) Fax: 024623135
d) E-mail: Galileo67@mail.ru
10. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iurie Huzun jurist-consultant Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Edineţ

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:
– pînă la: orele 10:00
– pe: 12 martie 2018
pe adresa: Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Edineţ, mun.  Edineţ str. O. Cirimpei, 30

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

11. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă a preţului cel mai scăzut, achitarea pe perioada a trei luni de la momentul livrării mărfii].

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile].

13. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere”
14. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor;
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
15.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, : 555260,00 lei

Conducătorul grupului de lucru: Directorul Întreprinderei Municipale „Apă-Canal” Edineţ, mun. Edineţ Vitalie SOROCAN