Planul este întocmit reieşind din necesităţile financiare ale întreprinderii şi lucrările, care necesită să fie îndeplinite neapărat, pentru buna funcţionare , prestare a serviciilor calitativ, la timp şi în volumul necesar.

Pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare este  important identificarea tarifului care va fi suportabil de populație și în același timp va acoperi costurile necesare întreținerii sistemelor la nivelul standardelor cerute de normativele în vigoare.

Tariful mare, insuportabil pentru consumatori, duce la creșteri de facturi, ceea ce reduce capacitățile de plată a consumatorilor și respectiv scade consumul mediu per o persoană. Scăderea volumelor duce la reducerea veniturilor întreprinderii apă-canal. Scăderea veniturilor duce la lipsa mijloacelor bănești a întreprinderii apă-canal pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Lipsa mijloacelor bănești duce la necesitatea de creștere a tarifelor.

În același timp, tarifele suportabile pentru populație, dar prea mici pentru a întreține sistemele nu este o situație bună pentru durabilitatea sistemelor inginerești.

Tariful mic, suportabil pentru consumatori, duce la imposibilitatea acoperirii cheltuielilor operaționale necesare pentru întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

 Imposibilitatea de a acoperi cheltuielile înseamnă penalități din partea furnizorilor.

Dacă nu se execută la timp lucrările de întreținere în proporții necesare de calitate și cantitate, sistemele degradează fizic. Sistemele uzate și degradate necesită cheltuieli esențiale pentru o funcționare în limita normativelor în vigoare. Cheltuielile mai mari necesită tarife mai mari.

Echilibrul dintre tarif suportabil pentru consumatori și tarif suficient de mare pentru întreținerea adecvată a sistemului este extrem de important

(Tariful existent aprobat permite achitarea  cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, impozite şi salariu)

Nr

d/o

Denumirea lucrărilor Perioada indeplinirii Surse, mii lei Responsabil
1                     2          3        4        5
                                    Apeductul central      
1. Atestarea dispozitivului de protecţie a sursei de captare a apei la S-1 iulie 62,0

Administraţia

Şef.sector

APL, investiții interne / externe

2. Construcţia veceului în afara zonei sanitare stricte la S-I aprilie 5,0

Administraţia

Şef sector

3. Reparaţia clapetelor şi venelor în staţia filtrare SP-II Mai – septembrie 100,0

Administraţia

Şef sector, APL, surse externe

4. Curăţarea rezervoarelor şi decantoarelor la SP-II   Mai – septembrie 50, 0 Şef sector
5. Reparația a 2 pompe, procurarea pompei la SP – 1şi dispozitivului de dozarea a  reagenţilor chimici., SP – II Februarie – aprilie 420, 0

Administraţia

Şef sector APL investiții interne / externe

6. Reparaţia acoperişului SP- II ferestrelor clădirii staţiei Iunie, august 60, 0

Administraţia

Şef sector

7. Revizia şi curăţarea căminelor de vizită pe tot traseul Mai, iunie 10, 5

Administraţia

Şef sector

         
8. Reparaţia clapetelor şi venelor în staţia S-II A iunie 8,0 Administraţia şef sector
9.

Curăţarea rezervuarelor Volum-500 m3 la S-III

 

mai 8,5

Administraţia

Şef.sector

10. Reparaţia gardului august 6,0

Administraţia

Şef.sector

11. Curăţarea rezervuarelor V-6000 m3 la staţia IV Mai 20, 0

Administraţia

Şef.sector

12. Schimbarea a două apometre O 200 mm Martie-aprilie 19 ,6

Administraţia

Şef.sector

13. Înlăturarea avariilor ce apar pe parcursul exploatării permanent 120, 0

Administraţia

Şef sector

14. Reactualizarea auditului energetic și hidraulic în scopul modernizării sistemului de pompare Mai – august 270, 0 Administraţia, APL , subvenții, investiții interne / externe

15.

 

 

Lucrări de eficientizare a sistemului energetic şi hidraulic la Apeductul Central  

 

9 764, 9

APL,

Administraţia investiții interne / externe , grant, subvenții, împrumuturi bancare

16. Contorizarea apelor  uzate a agenților economici industriali   100, 0  Administrația, agenți economici
  Total pe apeductul central   11 118,1  

 

STAŢIA EPURARE

1 2 3 4 5
1. Reparaţia geamurilor la clădirea zăbrelelor

Iulie

August

septembrie

26 ,0

Administraţia

Şef sector

2. Reparaţia pereţilor clădirii zăbrelelor (de înfundat patru geamuri)

Iulie

August

septembrie

12, 0

Administraţia

Şef.sector

3. Reparaţia şi înlocuirea regletelor de decontare., greblelor, grătare, site.

Mai

iunie

18,0

Administraţia

Şef sector

4. Permanent de curăţat şi înlăturat nămolul din decantoare şi camerele de depunere a nisipului Apilie – noiembrie Braţe de muncă Şef de sector
5. Menţinerea sectorului staţiei în curăţenie permanent Braţe de muncă Şef sector

6.

 

 

Reparaţia unui  Decantor primar pentru preepurarea apelor uzate. Iunie – septembrie

 

420 ,0

 

Administraţia

Şef.sector,

APL investiții interne / externe ,agenți economici

  Total staţia de epurare   476 ,0  


SECTORUL CUPCINI

1 2 3 4 5
1. Reparaţia capitală a SP- 2 a apelor uzate (procurarea pompelor)

Mai

octombrie

315, 0

Administraţia

Şef sector

APL investiții interne / externe

2. Astuparea şanţului sistemului de canalizare cu L =1200 m.l. spre staţia de epurare   mai 16,0

Administraţia

Şef sector

 

3. Neadmiterea revărsărilor apelor uzate şi scurgerii apei potabile permanent Braţe de muncă Şef sector
4. Curăţarea şi prelucrarea  căminelor de vizită la apeduct

Mai

octombrie

4,0

Administraţia

Şef sector

5.

 

 

Reparaţia capitală a porţiunii de traseu Fabrica de conserve  – or. Cupcini   L= 500 m.l  PEPN10  D220 Iulie – noiembrie 540, 0

Şef de sector

Administraţia,

APL investiții interne / externe

 

 

 

Total Cupcini

 

 

875,0

 


SECTORUL EDINEŢ

1 2 3 4 5
1. Repararea, Curăţarea, spălarea şi  prelucrarea bazinelor cu clorură de var SP-5, mai 15,5

Administraţia

Şef sector

2. Determinarea volumului de pierderi a apei potabile în apeductul orăşenesc permanent 16, 0

Administraţia

Şef sector

3. Neadmiterea devărsărilor apelor reziduale permanent Braţe de muncă

Şef sector

 

 

4. Construcţia sistemelor  de canalizare  orășenești Mai – octombrie 60,0

Administraţia

Şef sector

APL, subvenții, investiții interne / externe

 5. Reparaţia capitală a porţiunii sistemului de canalizare de presiune  SP Nr 1 – staţia de epurare cu lungimea de 4 km Aprilie – noiembrie 5 430, 0

Administraţia

Şef sector,APL, subvenții, investiții interne / externe

6.

 

 

Reconstrucţia sistemului de alimentare cu apă: regiunea  str., Dumbravei din fîntîni arteziene   400, 0

Administraţia.

APL, subvenții, investiții interne / externe

7. Construcția aducțiunii – SP 5 – str. Independenței cu diametrul 220mm, și lungimea 500m.l.   140, 0

Administraţia

Şef sector,APL

8. Reabilitarea a 4 străzi din or. Edineț Martie- noiembrie 240, 0

Şef de sector

Administraţia,

APL, populația

  Total Edineţ   6 301,5  


PARCUL AUTO

1 2 3 4 5
1. Pregătirea autotransportului  către revizia tehnică calitativ şi la timp

Mai

iunie

18, 0

Administraţia

Mecanic

2.

Aprovizionarea autotransportu-

lui şi mecanizmelor cu cele necesare pentru lucrul eficient pentru a nu pune în pericol sănătatea şi viaţa muncitorilor

permanent 98, 2

Administraţia

Mecanic

3. Confecţionarea a trei porţi la garaj Aprilie – iunie 30, 0

Administraţia

mecanic

4. Procurarea autoturismului.   250 ,0 Administraţia

 

5.

Procurarea și reparația pompelor, tehnicii, utilajului specializat (tractor cu bară, utilaj pentru montarea inelelor, ţăvilor, pompelor etc.)   650, 0

Administraţia

APL investiții interne / externe

  Total autotransport   1 046,2  
6. Lucrări neprevăzute (avarii, scurgeri, utilaj, mecanisme, situaţii excepţionale)

 

 

480,0  
7. Procurarea materialelor (activitatea curentă- lubrifianți,materiale reparații curente, rechizite de birou, echipament de protecție și igienă personală, ș.a.)   720,0

Administrația,

șefi sectoare

  TOTAL GENERAL PE ENTITATE 20 292,8  

          

Notă:  Sursele financiare în sumă de :

  • 1 721,7 mii lei surse proprii
  • 1 500,0 mii lei subvenții Consiliul municipal Edineț  
  • 18 511,7 mii lei  – posibile surse financiare externe (sold disponibil Consiliul locale Edineţ  şi Cupcini, consiliul raional Edineţ, Guvernul RM, granturi, împrumuturi bancare).

Pentru perioada de activitate pe un termen de pînă la 5 ani este necesar de preconizat surse financiare din diferite surse  pentru :

  • reparaţia capitală şi dotarea staţiilor de pompare a apei şi staţiilor de canalizare, construcția stației de tratare a apei – 90 000,0 mii lei.
  • contribuţia pentru implementarea proiectului Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, etapa I – estimativ circa 5 000 ,0 mii
  • contribuţia pentru eficientizarea sistemului energetic și hidraulic – estimativ circa 1 800,0 mii lei – pentru anul 2018 – 2020.

 

Director ÎM „Apă – Canal” Edineţ, Vitalie Sorocan