ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

 

 

1.    Denumirea autorităţii contractante:  ÎM “Apă-CanalEdineț

2.  IDNO: ______1002604000720________

3.  Tip procedură achiziție: ___Cerere Ofertă de prețuri____

4.  Obiectul achiziției: Servicii privind efectuarea auditului energetic și Stațiilor de pompare a apei de consum și Stațiile de pompare apei uzate or.Edineț și or.Cupcini

5.    Cod CPV: _71314300-_5_

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Servicii privind efectuarea auditului energetic și Stațiilor de pompare a apei de consum și Stațiile de pompare apei uzate or.Edineț și or.Cupcini

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  __ ÎM “Apă-Canal” Edineț__

 [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: Bugetul Întreprinderii____________.

[sursa banilor publici]

      

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

 

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă  
    [Bunurile/serviciile necesare]        
  _71314300-_5_

Servicii privind efectuarea auditului energetic și Stațiilor de pompare a apei de consum și Stațiile de pompare apei uzate or.Edineț și or.Cupcini, conform anexei nr.1

 

Buc. 1    

 

 1. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _30  zile din momentul înregistrării/ publicării anunțului pe: www.primariaedinet.md 

7.  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1. Certificat de înregistrare/extras Copia autentificată de ofertant Obligatorie
2. Certificat de atribuire a contului bancar Copia autentificată de ofertant Obligatorie
3. Date despre participant Denumirea firmei,adresa juridică,anul înregitrării,tel.fax,e-mail,forma organizatorică Obligatorie
4. Experiența în efectuarea Auditurilor Enargetice la rețelele de apă și a Stațiile de pompare apei uzate Se vor prezenta copia contractelor sau copia auditorilor Obligatorie
5. Experiența în utilizare/montare a sistemelor de monitorizare a rețelelor de apă și a Stațiile de pompare apei uzate Se vor prezenta copia contractelor Obligatorie
6. Lista de echipamente care vor fi folosite la analiza efectuată Se va prezenta lista de echipamente pe care le are în posesie sau în folosință Obligatorie
7. Autorizație de auditor energetic, persoană juridică Copia autentificată de ofertant Obligatorie
8. Dovada contractării Auditorilor energetici autorizați, persoane fizice Copia contractelor Obligatorie
9. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de stat Original Obligatorie
10. Declarația privind conduita etică Original Obligatorie
11. Formularul ofertei Original Obligatorie

 

8.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a)     Denumirea autorităţii contractante: ÎM “Apă-Canal” Edineț

b)     Adresa:  mun.Edineț str.Octavian Cerempei 30

c)     Tel: 0246 23175, 078308401

d)    Fax: 0246 2 31 35

e)     E-mail: vitalie.sorocan@gmail.com 

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vitalie SOROCAN, Director ÎM “Apă-Canal” Edineț

 

9.  Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

–         pînă la: 16:00

–         pe: 03.09.2018

g)     pe adresa: ÎM “Apă-Canal” Edineț mun.Edineț str.Octavian Cerempei 30, anticamera

–         Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 

10.           Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].

 

11.           Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

 

12.            Garanția pentru ofertă: Nu se cere

 

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 

14.           Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _____________________________

Conducătorul grupului de lucru:   Ghrighore Miron, inginer-șef ÎM “Apă-Canal” Edineț

 

                                                                                                                                         L.Ș.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr 1

Al invitaţiei nr._______

din                         2018

 

Specificaţia serviciilor

Nr. Denumirea lucrărilor Caracteristica lucrării Element evaluat

Canti

tatea

1. Studierea schemelor de alimentare cu energie electrică a postului de transformare   Post de transformare 5
2. Studierea schemelor de alimentare cu energie electrică, în reţelele de până la lkV, cu un număr de linii de alimentare de: până la 25 schemă 11
3. Studierea regimului de consum al energiei în reţele de: până la 1 kV nod de receptoare electrice 11
4. Analiza procesului tehnologic pentru raţionalizarea regimurilor de funcţionare, elaborarea bilanţului electroenergetic pentru receptoarele electrice ale instalaţiei tehnologice în număr de: până la 10 nod de receptoare electrice 11
5. Elaborarea recomandărilor tehnice privind raţionalizarea consumului de energie electrică în secţie   secţie 11
6. Elaborarea recomandărilor tehnice privind raţionalizarea procesului de control şi evidenţă a consumului de apă de către consumatori   sistem 2
7. Cheltuieli de transport km traseu 12

Examinarea schemelor de alimentare cu energie electrică a obiectelor industriale pentru identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie electrică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

 1. studierea documentaţiei tehnice şi de proiect, a schemelor circuitului de alimentare cu energie electrică şi a regimului de funcţionare;
 2. studierea circuitelor de alimentare cu energie electrică, a circuitelor exterioare de alimentare cu energie electrică de la staţiile de distribuţie până la staţiile de transformatoare;
 3. evaluarea sistemului de alimentare cu energie electrică în scopul obţinerii datelor de intrare qu privire la receptoarele electrice instalate, secţiunilor conductoarelor, curbelor de sarcină etc.

Studierea regimurilor de consum al energiei electrice include executarea următoarelor lucrări:

 1. studierea obligaţiilor contractuale dintre furnizorul de energie electrică şi consumator;
 2. stabilirea numărului de puncte de distribuţie a sarcinii electrice;
 3. studierea sistemului existent de evidentă a consumului de energie electrică;
 4. colectarea datelor cu privire la instalaţiile de compensare a puterii reactive, tipul acestora, capacitatea, locul amplasării, regimul de funcţionare;
 5. studierea regimurilor de funcţionare a receptoarelor electrice.

Analiza procesului tehnologic pentru raţionalizarea regimului de funcţionare, în scopul reducerii consumului de energie electrică, include executarea următoarelor lucrări:

 1. studierea documentaţiei tehnice şi de proiect, a procesului tehnologic, a particularităţilor acestuia, examinarea utilajului şi parametrilor de bază ai regimurilor tehnologice de funcţionare a receptoarelor electrice;
 2. stabilirea indicatorilor normativi şi de exploatare, a coeficienţilor care caracterizează funcţionarea utilajului tehnologic, a gradului lor de justificare;
 3. identificarea celor mai mari consumatori de energie, a regimului lor de funcţionare;
 4. stabilirea locurilor amplasării echipamentului de măsurare şi a volumului de măsurări necesare privind consumul de energie electrică în diferite puncte ale procesului tehnologic;
 5. studierea documentaţiei normative şi de exploatare, existentă în cadrul entităţii, cu privire la consumul de energie electrică;
 6. stabilirea influenţei procesului tehnologic asupra curbei de sarcină;
 7. întocmirea tabelelor cu liste ale receptoarelor electrice;
 8. elaborarea bilanţului electroenergetic.

Calcularea consumului real de energie electrică la o unitate de producţie include executarea următoarelor lucrări.

 1. determinarea consumului optim de energie electrică, în baza examinării caracteristicilor mecanice şi energetice, precum şi a indicatorilor instalaţiilor tehnologice;
 2. identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie electrică;
 3. elaborarea raportului de audit energetic pentru obiectivul analizat.

întocmirea Raportului de Audit Energetic se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr.884 din 27.11.2012 privind auditul energetic.

Lista taţilor de pompare şi evidenţă

Nr.

ord.

Denumire obiect Localitatea amplasării
1 Staţia de pompare SP-1 sat. Bădragii Vechi
2 Staţia de pompare SP-2 sat. Bădragii Vechi
3 Staţia de pompare SP-2A sat. Brînzeni
4 Staţia de pompare SP-3 sat. Zabriceni
5 Staţia de pompare SP-4 or. Edineţ (extravilan)
6 Staţia de pompare SP-5 or. Edineţ
7 Staţia de pompare SPPAU-1 or. Edineţ
8 Staţia de pompare SPAU-1 or. Edineţ
9 Staţia de pompare SPAU-2 or. Edineţ
10 Staţia de pompare SPPAU-2 or. Cupcini
11 Staţia de pompare SPAU-1 or. Cupcini
12 Staţia de pompare SPAU-1 a or. Cupcini
13 Sistema de evidenţă şi control or. Edineţ
14 Sistema de evidenţă şi control or. Cupcini

Notă: La prezentarea ofertei se va ţine cont de distanta pe care ofertantul trebuie sa o parcurgă pentru preluarea datelor şi verificarea lor.

 

                   

L.Ş.

Conducătorul grupului de lucru: