Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs REPETAT pentru ocuparea funcţiei publice specialist în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerințe față de candidat:

– studii superioare administraţie publică, contabilitate sau economie;

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbii de stat;
– flexibilitate în comunicare;
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office;
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţa în domeniu este binevenită.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 23 iulie 2019 inclusiv, la Primăria mun. Edineţ (biroul 3, mun. Edineţ, str. Octavian Cirimpei nr. 30).

Telefon de contact: (0246) 2-38-82.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist domeniul achiziţiilor publice în cadrul Primăriei mun. Edineţ:

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Legea cu privire la achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015

5. Legea cu privire la finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003;

6. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

7. H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;

8. H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;

9. Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.