Primăria municipiului Edineţ

Regulamentul intern

al Primăriei oraşului Edineţ


1. Dispoziţii generale.

1.1. Prezentul Regulament elaborat în conformitate cu prevederile art. 198, 199  Codul Muncii al Republicii Moldova reglementează raporturile de muncă ale salariaţilor Primăriei oraşului Edineţ, contribuie la întărirea disciplinei muncii. Îndeplinirea cerinţelor Regulamentului prezent sînt obligatorii pentru toţi salariaţii.

1.2. Aparatul Primăriei oraşului Edineţ, Secţiile şi Serviciile din subordinea ei se călăuzesc în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Dicretele Preşedintelui Republicii Moldova, de alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, deciziile Consiliului orăşenesc Edineţ precum şi de prezentul Regulament.

II. Angajarea şi concedierea.

 

2.1. Angajarea în Primăria oraşului Edineţ, Secţiile şi Serviciile din subordinea ei se face în modul stabilit de Legea serviciului public, Codul Muncii al  Republicii Moldova.

2.2. Angajaţii din cadrul Aparatului Primăriei oraşului Edineţ, Secţiile şi Serviciile din subordinea ei sînt funcţionari publici, cu excepţia personalului tehnic.

2.3. La angajare se prezintă următoarele documente:

– carnet de muncă

– dosar personal

– diploma de studii

– buletin de identitate

– livret militar (după caz)

2.4.  Încadrarea în Aparatul Primăria oraşului Edineţ (în continuare angajator), Secţiile şi serviciile din subordinea ei se efectuează prin încheierea unui acord individuale de muncă, prin emiterea unei dispoziţii, decizii (art.17 Legea serviciului public).

Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată sau pe o durată determinată (art.54 (1), art. 55 Codul muncii), în baza negocierilor dintre salariat şi angajator.

Contractul se întocmeşte în două exemplare, se semnează de părţi, se înregistrează în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă. Un exemplar al contractului individuale de muncă se înmînează salariatului, iar unul se păstrează la serviciul resurse umane (art.56 (3) Codul muncii).

Dispoziţia de angajare se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării contractului individual de muncă art.65 (29 Codul muncii).

2.5. Funcţionarul public nu are dreptul să deţină două funcţii în acelaşi timp sau să cumuleze o altă muncă, art.11 alin. (3) lit.a) Legea serviciului public).

2.6. Transferul salariatului la o altă funcţie se permite numai cu acordul scris al părţilor şi în conformitate cu legislaţia (art.74 Codul muncii).

2.7. La ocuparea funcţiei publice în Aparatul Primăriei oraşului Edineţ, Secţiile şi serviciile din subordinea ei, persoana trebuie să dispună de gradul de calificare necesar.

Dacă persoana care se încadrează nu are grad de calificare, i se stabileşte o perioadă de probă, care nu poatre fi mai mare de 6 luni (art.16 Legea serviciului public).

Comisia de atestare examinează corespunderea acestei persoane funcţiei deţinute şi decide asupra conferirii gradului de calificare, însă nu mai înalt de gradul inferior de calificare al rangului respectiv.

2.8. La angajare, angajatorul face cunoscut salariatul cu:

– regulamentul intern,

– condiţiile de muncă,

– retribuirea muncii,

– igiena muncii,

– atribuţiile sale de serviciu,

– drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile.

2.9. Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură, de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării Regulamentului, şi produce efecte juridice pentru salariaţi de la data familiarizării.

2.10. Pentru toţi salariaţii care au lucrat mai mult de 5 (cinci) zile se întocmesc carnete de muncă, iar pentru cei care dispun de carnete de muncă se efectuază înscrierile necesare.

2.11. Încetarea (desfacerea) contractului individual de muncă se efectuează în conformitate cu legislaţia (art.81,82,85,86,305,310 Codul muncii).

2.12. Desfacerea contractului individual de muncă se consemnează prin dispoziţia Primarului oraşului Edineţ.

2.13. Carnetul de muncă se eliberează salariatului în ziua concedierii.

2.14. Ziua încetării contractului  individual de muncă se consideră ultima zi de muncă.

 

III. Drepturile şi obligaţiile angajatorului.

3.1. Angajatorul are dreptul:

a). să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu salariaţii în modul şi în condiţiile stabilite de Codul muncii şi de alte acte normative;

b). să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile amgajatorului;

c). să stimuleze salariaţii pentru munca conştiincioasă;

d). să tragă salariaţii la răspundere  disciplinară în modul stabilit de Codul muncii, prezentul regulament şi de alte acte  normative;

3.2. Angajatorul este obligat:

a). să respecte legile şi alte normative;

b). să respecte clauzele contractelor individuale de muncă;

c). să asigure obiectivele în raport cu angajaţii;

d). să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;

e). să asigure salariaţii cu utilaj, mobilierul necesar, acte legislative şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiunilor de muncă;

f). să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii;

g). să respecte întocmai cadrul juridic privind munca salariaţilor;

h). să efectueze asigurarea socială obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;

i). să contribuie la crearea în rîndul colectivului de muncă a unei atmosfere de lucru prin neadmiterea disciplinării pe criterii de religie, naţionalitate, avere, sex, vîrstă, opţiune politică, origine socială, domiciliu, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale;

j). sa sprijine iniţiativa salariaţilor;

k).să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;

l). să aducă la cunoştinţa angajaţilor prevederile prezentului Regulament;

m). să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de contractul individual de muncă;

IV. Drepturile şi obligaţiunile salariatului.

4.1. Salariatul are dreptul:

a). la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul muncii;

b). să examineze probleme şi să ia decizii în limitele împuternicirilor sale;

c). să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească de la alte autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor de organizare juridică, informaţia necesară.

d). să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii lui profesionale, capacităţilor intelectuale, rezultatelor atestării, conştiinciozităţii în exercitarea atribuţiilor, în cazul în care participă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de un rang superior;

e). să-şi cunoască drepturilr şi obligaţiile de serviciu;

f). să fie remunerat conform funcţiei, pregătirii profesionale şi experienţei sale de muncă;

g). la libera asociere în sindicate;

h). la apărare prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;

i). la achitarea la timp a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea şi calitatea lucrului efectuat;

j). la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de muncă pentru unele categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaos şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;

k). la soluţionarea litigiilor individuale de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;

l). la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;

m). la asigurarea socială obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;

n). să beneficieze de protecţie juridică, în corespundere cu statutul său.

4.2. Salariatul este obligat:

a). să execute la timp şi calitativ deciziile autorităţilor publice în problemele ce ţin de competenţa lui;

b.). să respecte şi să execute cu stricteţe Legislaţia Republicii Moldova, prevederile prezentului Regulament, a contractului individual de muncă, a deciziilor Consiliului orăşenesc Edineţ şi a dispoziţiilor primarului oraşului Edineţ;

c). să activeze onest şi conştiincios, să respecte disciplina muncii, să folosească eficient timpul de muncă, să nu afecteze alţi angajaţi în executarea obligaţiunilor de serviciu;

d). să întreprindă măsuri întru înlăturarea cauzelor ce afectează desfăşurarea normală a lucrului şi să informeze despre aceasta conducerea angajatorului;

e). să dirijeze în cunoştinţă de cauză sectorul de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce-i stau în faţă;

t). sa respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;

g). să se călăuzească, în exercitarea atribuţiilor, de legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism;

h). să examineze la timp propunerile, cererile şi plîngerile cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu, în conformitate cu legislatiţia;

i). să facă propuneri de îmbunătăţire a activităţii Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor şi Serviciilor mdin subordinea ei;

j). să studieze opinia publică şi să ţină cont de aceasta în activitatea sa;

k). să păstreze secretul de stat şi alt secret ocrotit de lege, precum şi al informaţiilor despre cetăţeni de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, dacă astfel este stabilit de legislaţie;

l). să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională;

m). să cunoască Legea privind administraţia publică locală, Legea serviciului public şi alte acte normative;

n). să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;

o). să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile şi mijloacele ce se află în gestiunea Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor şi Serviciilor din subordinea ei şi ale altor salariaţi;

p). să respecte confidenţialitatea în cazurile  specifice de activitate în cadrul Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor şi Serviciilor din subordinea ei;

r). să oformeze de îndată conducătorul despre orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului.

V. Disciplina muncii.

5.1. Salariaţii sînt obligaţi de a se subordona regulilor de comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, cu alte acte normative, precum şi cu actele normative la nivel de unitatea dată, inclusiv cu regulamentul intern;

5.2. Disciplina muncii se asigură prin crearea condiţiilor sociale, juridice şi organizatorice, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea stimulărilor şi recompenselor pentru munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare;

5.3. Stimulări:

a). pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă şi alte realizări, angajatorul poate aplica stimulări sub formă de:

– mulţumiri,

– premii,

– cadouri de preţ,

– diplome de onoare,

– menţiuni (premii) cu ocazia zilelor profesionale;

b). pentru merite deosebite în muncă salariaţii (funcţionarii publici) sînt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat şi titluri onorifice;

d). stimulările se consemnează într-o dispoziţie (decizie), se aduce la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului;

5.4. Sancţiuni disciplinare:

a). pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul poate aplica faţă de salariat următoarele sancţuini disciplinare (art.86,206-211 Codul muncii):

–  avertisment,

–  mustrare aspră,

–  concediere.

b). se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare (ce ţine de bani) pentru încălcarea disciplinei de muncă;

c). pentru acceaşi abatere disciplinară se aplică o singură sancţiune;

d). pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează întru-un proces-verbal (art.208 Codul muncii);

e). sancţiunea discipliră se aplică imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei (art. 209 (1) Codul muncii);

f). sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare;

g). sancţiunea disciplinară se aplică prin dispoziţie (decizie), unde se indică:

– temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiuni;

– termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

– organul în care sancţiunea poate fi contestată;

h). dispoziţia (decizia) de sancţionare se comunică salariatului sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării

VI. Timpul de muncă şi de odihnă.

6.1. Timpul de muncă se stabileşte în conformitate cu Codul Muncii şi este timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă;

6.2. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor nu poate depăşi 40 ore pe săptămînă (art. 95 Codul muncii);

6.3. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii este uniformă şi constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus (sîmbătă şi duminică), (art. 98

Codul muncii);

6.4. Repausul săptămînal se acordă timp de 2 zile consecutive, de regulă sîmbăta şi duminica (art. 109 (1) Codul muncii);

6.5. Regimul de muncă:

– începutul lucrului  – 8.00

– sfîrşitul lucrului    – 17.00

– întrerupere (pauza de masă) – 12.00 – 13.00.

6.6. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră pentru toţi salariaţii;

6.7. Pentru unele categorii de salariaţi (paznici, fochişti) se stabileşte durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de 24 ore

( art. 100 alin. (6) Codul muncii şi art. 3 din Convenţia colectivă nr. 2 (nivel naţional);

6.8.  Angajatorul e obligat să asigure evidenţa strictă a timpului de muncă prestat de fiecare angajat, inclusiv a muncii suplimentare, în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare;

6.9. Zilele de sărbătoare nelucrătoare stabilite prin Codul muncii al Republicii Moldova, cu menţinerea salariului mediu, sînt:

a). 1 ianuarie – Anul Nou,

b). 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul),

c). 8 martie – Ziua internaţională a femeii,

d). prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc,

e). ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor),

f). 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii,

g). 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei,

h). 27 august – Ziua Independenţei Republicii,

i). 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”,

j). ziua Hramului Bisericii din localitatea respectivă – 14 ianuarie.

VII. Concediile

7.1. Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor, Serviciilor din subordinea ei;

7.2. Tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare;

7.3. Personalului de conducere (Primarul şi viceprimarii oraşului Edineţ) se acordă un concediu suplimentar plătit cu durata de pînă la 7 zile calendaristice, în

temeiul art. 121 alin. (5) Codul muncii şi art.9 Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 2;

7.4. Funcţionarilor publici li se acordă concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 zile lucrătoare. În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5 ani, 10 ani, 15 ani concediul de odihnă plătit se măreşte respectiv cu 3, cu 5, cu 7 zile calendaristice;

7.5. Funcţionarii publici au dreptul la un concediu anual neplătit de cel mult 60 de zile lucrătoare (art.27 (2) Legea serviciului public);

7.6. Personalului de deservire li se acordă concediu de odihnă anual plătit cu o durată de 28 zile calendaristice;

7.7. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă (art.115 (1) Codul muncii);

7.8. Concediul anual de odihnă, pentru următorii ani de activitate poate fi acordat angajaţilor în orice timp al anului, conform programului de acordare a concediilor anuale de odihnă;

7.9. Concediul de odihnă se acordă pentru anul calendaristic, iar programarea concediilor de odihnă anuale se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic;

7.10. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în două părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice;

7.11. Indemnizaţia de concediu se plăteşte cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecatrea salariatului în concediu;

7.12. Neacordarea concediului de odihnă anual timp de 2 ani consecutivi este interzisă;

7.13. Nu se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani, cu excepţia cazurilor de încetare a contractului individual de muncă al salariatului care nu şi-a folosit concediul;

7.14. Concediile sociale se acordă conform legislaţiei în vigoare;

7.15. Salariaţilor Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor, Serviciilor din subordinea Primăriei oraşului Edineţ, se acordă concedii neplătite, conform legislaţiei în vigoare, în baza cererii depuse.

VIII. Retribuirea muncii.

 

8.1. Retribuirea muncii trebuie să asigure funcţionarilor publici condiţii materiale pentru exercitarea independenţă a atribuţiilor, să contribuie la complectarea Aparatului primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor şi Serviciilor din subordinea ei, cu cadre  competente, să încurajeze conştiinciozitatea şi spiritul de iniţiativă. Retribuirea muncii se constituie din salariul funcţiei conform Reţelei tarifare unice, sporuri la salariu şi alte suplimente;

8.2. Funcţionarii publici beneficiază de un spor la salariu pentru grad de calificare, de spor pentru vechime de muncă.

IX. Protecţia şi igiena muncii

9.1. Angajatorul poartă responsabilitate pentru asigurarea protecţiei muncii în temeiul art. 225 Codul muncii al Republicii Moldova;

9.2. Salariaţii Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor, Serviciilor din subordinea ei sînt responsabili pentru respectarea obligaţiilor în domeniul protecţiei muncii, în temeiul art. 226 Codul muncii al Republicii Moldova;

9.3. Examinarea cauzelor accidentelor de  muncă se organizează în conformitate cu prevederile legii cu privire la protecţia muncii;

9.4. Persoanele cu funcţie de răspundere şi salariaţii primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor, Serviciilor din subordinea ei, responsabili de respectarea normelor de protecţie a muncii, poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.

X. Dispoziţii finale

10.1. Orice alte situaţii neprevăzute de prezentul regulament se soluţionează, se coordonează de către salariaţii Primăriei oraşului Edineţ, Secţiilor şi Serviciilor din subordinea ei cu acordul Primarului oraşului Edineţ şi în conformitate cu legislaţia;

10.2. Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare;

10.3. Controlul respectării prezentului regulament se pune în sarcina serviciului resurse umane;

10.4. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.

10.5. Prezentul regulament poate fi modificat, completat, suspendat abrogat prin dispoziţia Primarului oraşului Edineţ în conformitate cu prevederile art. 198 Codul muncii al Republicii Moldova.