Proiecte de Decizie

2022

În curs de examinare:

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor amplasate în mun. Edineţ, str. Gheorghe Asachi nr. 1 din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale Primăria municipiului Edineț

Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Palatului de cultură din Municipiul Edineţ

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Ținutului Edineț

Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineț pentru anul 2023 în lectura întâi

Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineț pentru anul 2023 în lectura a doua

Cu privire la actualizarea denumirilor străzilor şi stradelelor din oraşul Edineţ

Cu privire la stabilirea plăților pentru emiterea Certificatelor de urbanism și Autorizațiilor de construire/
desființare/schimbare a destinației pentru anul 2023

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2023

Cu privire la cotele fixe a impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale

Cu privire la iniţierea procedurii de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale corectate

Cu privire lа transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. lndependenței nr. 21/A (c. c. 4101203086)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. lndependenței nr. 69 (c. c. 4101208056)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. Casa Mare nr. 11 (c. c. 4101208222)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. Mihai Eminescu nr. 4 (c. c. 4101208074)

Cu privire la transmiterea în comodat Consiliului raional Edineț, a clădirilor și terenului aferent, amplasate pe adresa str. Mihai Eminescu nr. 7 (c. c. 4101208332)

Cu privire la transmiterea instituțiilor de învățământ extrașcolar din mun. Edineț către Consiliului Raional Edineț

Cu privire la executarea bugetului pentru şase luni ale anului 2022

Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101208360 din domeniul public în domeniul privat

Cu privire la subvenționarea Î.M. „DPGL-C Edineț” pentru prestarea serviciilor de salubrizare în aria mun. Edineț pentru a. 2022

Cu privire la modificarea deciziei nr. 4/5 din 12 mai 2022 cu privire la aprobarea planurilor cadastrale

Cu privirea la examinarea cererii SRL „Nectar-Auriu”

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubrizare în aria num. Edineț

Cu privire la contractarea unui credit în vederea executării lucrărilor de renovare a străzilor din municipiul Edineţ

Cu privire la transmiterea unui bun imobil în gestiunea economică Î.M. „DPGLC-Edineț”

Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101208308 din domeniul public în domeniul privat

Cu privire la aprobarea Conceptului de dezvoltare a turismului local în municipiul Edineț 2022-2024

Examinate:

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale primăria municipiului Edineț

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale primăria municipiului Edineț

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale primăria municipiului Edineț

Cu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineț pentru anii 2023-2025

Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană a mun. Edineț pentru anii 2022-2025

Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă, a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” Edineț

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație a Î.M. „Apă-Canal Edineț”

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de cenzori a Î.M. „Apă-Canal” Edineț

Cu privire la începerea funcționării Poligonului pentru deșeuri din aria mun. Edineț, pe terenul c.c. 4101104286

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/45 din 10 octombrie 2022

Сu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală

Cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Edineţ 2022-2030

Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor și păsărilor în proprietate privată a gospodăriilor din aria municipiului Edineț

Cu privire la aprobarea tarifului pentru călătorie în transportul public din aria municipiului Edineț

Propunere de modificare la proiectul de decizie ,,Cu privire la completarea deciziei în baza Notificării Cancelariei de Stat, despre raportul Inspecției Financiare efectuate la Primăria mun. Edineț pentru anii 2016-2021”. Notificarea OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/08 din 26 ianuarie 2022

Propunere de modificare la proiectul de decizie ,,Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/34 din 26 iulie 2022”

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/34 din 26 iulie 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/30 din 17 iunie 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/28 din 17 iunie 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 13 iunie 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/26 din 15 iunie 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/24 din 26 mai 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/23 din 26 mai 2022

Cu privire la examinarea Notificării OT Edineţ al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/08 din 26 ianuarie 2022

Cu privire la cofinanţarea în cadrul proiectului “Construcţia staţiei de tratare a apei”

Cu privire la începerea lucrărilor la Poligonul pentru deșeuri din aria mun. Edineț, pe terenul c.c. 4101104286

Cu privire la redistribuirea și alocarea unor mijloace financiare în bugetul Primăriei municipiului Edineț pentru anul bugetar 2022

Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului municipal Edineț

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație a Î.M. „Apă-Canal” Edineț

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de cenzori a Î.M. „Apă-Canal” Edineț

Cu privire la aprobarea modificărilor în Statutul Întreprinderii Municipale “Apa-Canal” Edineţ”

Cu privirea la modificarea Deciziei nr. 7/4 din 13.10.2021

Cu privire la asigurarea și menținerea curățeniei sanitare pe teritoriul municipiului Edineț

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de cenzori a Î.M. „Piaţa orăşenească”

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație a Î.M. „Piaţa orăşenească”

Cu privire la demersul Ginaziului „Grigore Vieru”

Cu privire la demersul LT „Dmitrie Cantemir”

Cu privire la desemnarea în funcție de administrator al Întreprinderii Municipale ,,Piața orășenească”

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de cenzori a Î.M. „DPGLC Edineț”

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație а Î.М. „DPGLC Edineț”

Cu privire la modificarea tarifelor la serviciul apă-canalizare prestat de Î.M. „Apă Canal” Edineț

Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei muicipiului Edineț pentru anul 2022

Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2022

Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM „Apa-Canal”

Cu privire la trecerea bunului imobil cu nr. cadastral 4101101057 din domeniul public în domeniul privat

Cu privire la defrișarea unor unor arbori pe str. Florar 99

Cu privire la defrișarea unor unor arbori pe str. Alexandru cel Bun 111

Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare

Cu privire la organizarea licitaţiei pentru obţinerea dreptului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare şi/sau arendă a terenurilor publice

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al Şcolii de sport pentru copii şi juniori Edineţ

Cu privire Ia aprobarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului municipal Edineț

Cu privire Ia formarea comisiei pentru examinarea respectării legislației

Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2022

Privind aprobarea planurilor cadastrale a terenurilor proprietate publică

Cu privire la corelarea și rectificarea bugetului Primăriei muicipiului Edinețpentru anul 2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul de proiecte disponibil pe cont la 01.01.2022

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2022

Cu privire la instituirea funcție de specialist privind menționerea ordinii publice

Cu privire la transmiterea în gestiune economică a bunurilor materiale

Cu privire la executarea hotărîrei de judecată

Cu privire la modificarea Deciziilor nr. 12/9 din 20.12.2019 si nr. 11/6 din 17.12.2020

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/4 din 13.10.2021

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 12/14 din 20.12.2019 ”Cu privire la instituirea comisiei administrative de pe lângă Primăria municipiului Edineț”

Cu privire la demolarea construcției acoperișului din partea fațadei magazinului și accesului către trotuar, amplasat pe str. Gorki 16 A

Cu privire Ia abrogarea Deciziei Consiliului municipal Edineț nr. 3/10-53 din 31.01.2018

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubrizare în aria num. Edineț

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către IM „Apa-Canal” Edineț

Cu privire la aprobarea componenţei a Comisiei de cenzori a ÎM „Apa-Canal” Edineţ

Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de administrație a Î.M. “Apa-Canal” Edineț”

Cu privire la aprobarea Planului de acţiune privind obiectivele şi indicatorii de dezvolatre durabilă la Întreprinderea Municipală „Apa-Canal” Edineţ

Cu privire la aprobarea Planului Operaţional Local al Municipiului Edineţ pentru anii 2021-2027

Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022 în lectura a doua

Cu privire la Raportul inspectării financiare complexe efectuate la primăria mun. Edineţ pentru anii 2016-2021

Cu privire la reorganizarea ÎM „Apa-Canal” în vederea realizării politicii naționale de dezvoltare a sectorului

2021

Cu privire la stabilirea plăților pentru emiterea Certificatelor de urbanism și Autorizațiilor de construire/ desființare/schimbare a destinației pentru anul 2022

Cu privire la defrișarea unor unori arbori pe str. Indepedenței nr. 76/2 şi nr. 84

Cu privire la casarea unor bunuri material şi/sau mijloace fixe.

Cu privire la defrişarea unor arbori pe drumul M5

Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 126/2

Cu privire la defrişarea unor arbori pe str. Independenţei nr. 65, nr. 90, str. Igor Vieru

Cu privire la executarea hotărârii de judecată din 08.10.2019

Cu privire la alocarea surselor financiare pentru cinci muncitori la cimitirele din aria mun. Edineţ pentru anul 2021

Cu privire la modificarea Deciziei bugetare anuale pentru anul 2021

Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2021

Cu privire la aprobarea proiectului de buget al Primăriei mun. Edineţ pentru anii 2022-2024

Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2022

Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2022

Cu privire la aprobarea materialelor de transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a terenurilor

Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar și imobiliar, a plăților de arendă a terenurilor cu destinație agricolă, neagricolă și resurselor naturale pentru anul 2022

Cu privire la calea de acces cu parcare la Cimitirul vechi str. V. Roșca, P. Rareș din mun. Edineț

Cu privire la lucrări de amenajare la Cimitirul vechi str. V. Roșca, P. Rareș din mun. Edineț

Cu privire la examinarea examinarea notificării ОТ Edineț al Cancelariei de Stat nr. 1301/OT6/25 din 9 august 2021

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare la ÎM „DPGL-C Edineţ”

Cu privire la examinarea cererii ÎM „Apa-Canal”

Proiecte de Decizie pentru şedinţa din 20 iulie 2021

Proiecte de Decizie pentru şedinţa din 6 iulie 2021

Proiecte de Decizie pentru şedinţa din 18 iunie 2021

Cu privire privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcţionarea Consiliului municipal Edineţ

Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 75 din 23 decembrie 2020

Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 74 din 23 decembrie 2020

Cu privire la examinarea Hotărârii Curţii de Conturi nr. 79 din 24 decembrie 2020

Cu privire la examinarea demersului SRL „Tovito-Lir”

Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Edineţ din 8 octombrie 2019, dosar nr. 3-4/19

Cu privire la examinarea cererii cet. XXXXXXXXXX

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Apa-Canal” Edineţ pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Termoficare-Edineţ” pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Piaţa orăşenească” Edineţ pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ” pentru anul 2020

Cu privire la Raportul de activitate al ÎM „Direcţia de Producere a Gospodăriei Locativ-Comunale Edineţ” pentru anul 2020

Cu privire la iniţierea proiectării/construcţiei blocului administrativ al ÎM „Apă-Canal” Edineţ şi a unei anexe la sediul Primăriei

Cu privire la stabilirea locului pentru edificarea bustului regelui Decebal

Cu privire la aprobarea listei prioritare a străzilor care necesită a fi reparate în anul 2021

Cu privire la lichidarea deficienţelor în organizarea activităţii Întreprinderilor Municipale menţionate în actele de revizie economico-financiare

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/6 din 17 decembrie 2020

Cu privire la examinarea cererii de demisie a administratorului interimar al ÎM “Termoficare-Edineţ”

2020

Proiectul bugetului Primăriei Edineţ pentru anul 2020