Retrospectiva colaborării Primărei Edineț cu proiectul USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP) în 2015

Pe parcursul anului 2015, Primăria Edineț a continuat activităţile de consolidare a capacităţilor locale în vederea sporirii calităţii serviciilor locale cu suportul Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova.

În acest sens, funcţionarii din cadrul primăriei și Întreprinderilor Municipale din Edineț au participat la următoarele ateliere de lucru şi instruiri, organizate de LGSP, şi conduse de experţi locali şi internaţionali:  Monitorizare și Evaluare, Managementul Lichidității, Gestionarea Parcului Auto, Managementul Deșeurilor Solide, Gestionarea Spațiilor Verzi,Clasificarea Bugetară, Bugetarea pe bază de programe, Egalitatea de Gen.

Aceste activităţi de instruire fac parte din cadrul Programului de Excelenţă în Administrarea Locală şi au drept scop asistarea autorităţilor locale în:

– sporirea responsabilităţii şi a transparenței acestora faţă de cetăţeni prin îmbunătăţirea proceselor de planificare bugetară şi raportare financiară;

– promovarea bunei guvernări;

– promovarea parteneriatelor public-private şi a cooperării inter-municipale, în scopul atragerii de investițiilor pentru realizarea proiectelor la nivel de APL, sporirea accesului, calităţii şi eficientizarea serviciilor publice, cât şi utilizarea eficientă a activelor şi a banilor publici;

– împărtăşirea practicilor ţărilor cu performanţe în domeniile menţionate mai sus; etc.

Proiectul USAID LGSP a aplicat un instrument nou, ca schimb de experiență între primării, prin organizarea întrunirilor trimestriale ale Primarilor în regiuni. Întrunirile au oferit posibilitatea de a vedea bunele practici utilizate de către orașele gazdă partenere din Republica Moldova. La aceste întruniri, primarii celor 32 centre raionale din Republica Moldova au avut ocazia de a realiza un schimb de experiență și practici în contextul reformelor de descentralizare, creând Rețeaua Primarilor de Orașe Centre Raionale în decembrie sub egida CALM.

Anul 2015 a fost unul roditor pentru oraşul nostru în vederea unei planificări adecvate la nivel local, reuşind să elaborăm cu suportul Proiectului, a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică pentru 2014-2020, a Programului şi Planului de Acţiuni privind Eficienţa Energetică. Aceste documente servesc drept carte de vizită a unei localităţi, contribuind la o administrare de succes şi la dezvoltarea locală prin sporirea oportunităţilor de atragere a investiţiilor la nivel local.

La Apă Canal a fost efectuată Analiza Diagnostic – Financiară a întreprinderii și elaborat Planul de Îmbunătățire. Ca suport la aceste acte am reuşit  să implementăm pentru Serviciul Comunal Locativ un program automatizat ala evidenței contabile (1C). Totodată au fost donate: 1 server, 3 calculatoare, imprimată, 3 telefoane. Suma donației constituind 15.283 mii $.

Pentru managementul deșeurilor solide au fost procurate 150o de pubele cu capacitatea de 120 litri. Valoarea donației constituind  544 500 mii lei. Totodată a fost elaborat auditul energetic al orașului pentru Iluminatul stradal.

La nivel comunitar s-a observat o creştere a nivelului de interes şi participare a cetățenilor, care au fost implicaţi în cadrul audierilor publice. Elaborarea buletinelor informative, cât și a pliantului bugetar. Cetăţenii au fost activi şi prin participarea în cadrul audierilor publice organizate de primărie.

Eforturile comune de pe agenda de colaborare cu proiectul LGSP contribuie la fortificarea capacităţilor administraţiei publice locale şi a prestatorilor de servicii în scopul asigurării unor servicii publice calitative, îmbunătăţirii practicilor privind procesul bugetar şi managementul finanţelor publice locale, eficientizării consumului de resurse energetice. Proiectul vine să asiste primăriile  în planificarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor care contribuie la buna guvernare şi dezvoltarea capacităţii locale.