Regulament

Aprobat prin Decizia Consiliului mumicipal Edineţ
nr. 4/2 din 12 mai 2022

Regulamnet privind constituirea și funcţionarea Consiliului municipal Edineţ

I. Constituirea Consiliului municipal Edineț. Modul de constituire a consiliului

  1. În conformitate cu art. 13 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (pe parcurs „Legea nr. 436/2006”), luînd ca temei Legea nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea conciliilor locale și raionale, Consiliul municipal Edineț este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi (16 consilieri) din numărul de consilieri specificat în art. 11 (23 de consilieri) din Legea nr. 436/2006.

2. Consiliul municipal Edineț se întruneşte în primă şedinţă în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier, de către instanța de judecată. Consilierii municipali se convoacă în prima şedinţă prin hotărârea consiliului electoral de circumscripţie Edineţ.

3. Prima ședinţă a consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi (16 consilieri) din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, dar nu mai tîrziu de 10 zile calendaristice de la data primei convocări, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice, dar nu mai tîrziu de 10 zile calendaristice de la data convocării a doua. La a treia convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi (12 consilieri). În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se cosideră dizolvat de drept. Dizolvarea de drept a consiliului se efectuiază în codiţiile art. 25 din Legea nr. 436/2006.

4. Lucrările primei şedinţe (ședința de constituire) sunt conduse de cel mai în vîrstă consilier din cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi. La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie Edineț. La şedinnţa de constituire a consiliului se aduce la cunoştinţa consilierilor hotărârea instanţei de judecată privind recunoaşterea legalităţii alegerilor din circumscripţia electorală Edineț şi rezultatele validării mandatelor de consilier municipal Edineț. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie Edineț înmânează legitimațiile de consilier.

Deasemenea, la ședința de constituire se aduce la cunoştinţa consilierilor hotărârea instanţei de judecată privind recunoaşterea legalităţii alegerilor din circumscripţia electorală Edineț şi rezultatele validării mandatului de primar al municipiului Edineț. Primarul ales înmânează consilierilor insigna de consilier local.

5. În ordinea de zi a şedinţei de constituire, la solicitarea consilierilor, poate fi inclusă chestiunea cu privire la formarea fracţiunilor, alianţelor şi/sau blocurilor. Fracţiunea se constituie din cel puţin 3 consilieri în bază de liste a partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Costituirea fracţiunii şi/sau blocurilor se consemnează într-un proces-verbal, care se prezintă preşedintelui şedinţei pentru a fi anexat la procesul-verbal al ședinței. Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale, care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o asemenea fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni constituite în condiţiile prezentului punct. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere şi/sau conducătorii.

6. Primarul sau cel puţin 1/3 din numărul consilierilor aleşi, sunt în drept, ca în ordinea de zi a şedinţei de constituire, să propună şi alte chestiuni spre examinare, inclusiv alegerea viceprimarului, în codiţiile art. 31 din Legea nr. 436/2006. În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, cu studii superioare, inclusiv din rândul consilierilor. Viceprimarul este ales, la propunerea primarului, prin Decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi (12 consilieri).

În cazul în care proiectul de Decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar, a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte viceprimarul prin Dispoziţie, cu respectarea termenului de contestare conform Codului administrativ, care se aduce la cunoştinţa consiliului, în ședința imediat următoare.

7. Viceprimarul se alege pe termen determinat (până la 4 ani), pe perioada mandatului consiliului care la votat. Dizolvarea consiliului înainte de termen nu serveşte temei pentru demisia viceprimarului. Sancţionarea viceprimarului se efectuiază de organul care la ales, consiliul municipal, cu respectarea legislaţiei muncii.

Consiliul este în drept de a asculta în şedinţe ordinare (extraordinare) raportul cu privire la activitatea viceprimarului.

Viceprimarul, activitatea căruia este calificată de consiliu ca nesatisfăcătoare, consiliul este în drept de a-i acorda vot de neîncredere,  cu votul majorităţii consilierilor aleşi. Votul de neîncredere acordat viceprimarului, duce la eliberarea lui din funcție. În cazul numirii viceprimarului prin Dispoziția primarului, votul de neîncredere acordat viceprimarului de către consiliu, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 436/2006, duce la emiterea de către primar a dispoziției de eliberare din funcție a viceprimarului. 

Viceprimarul este eliberat din funcţie, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de Decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul eliberează viceprimarul din funcţie prin Dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă consiliului la ședința imediat următoare.În cazul existenței în statele de personal a două și mai multe unități de viceprimar, primarul are obligația, la ședința imediat următoare după ședința de constituire, de a înainta candidaturele pentru suplinirea tuturor funcțiilor de viceprimar, în condițiile prescrise la pct. 6 din prezentul Regulament.

8. După constituirea consiliului municipal, în termen de 30 de zile calendaristice din data validării de către instanţa de judecată, consilierii aleşi, primarul şi viceprimarul depun cerere privitor înlăturarea stării de incompatibilitate a altor funcții cu funcţia deținută. În cazul refuzului din partea consilierului, viceprimarului, de a depune cerere de înlăturare a situaţiei de incompatibilitate, consiliul la şedinţa imediat următoare, ridică mandatul alesului local. Consilierul aflat în situaţie de incompatibilitate, la expirarea a 30 zile calendaristice de la validare, are dreptul de participare la şedinţele consiliului fără drept de vot. Consilierul are obligația de a depune declarația de avere și interese personale, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Secretarul consiliului municipal are obligația de a sesiza Autoritatea Națională de Integritate cu privire la încălcarea legislației cu privire la incompatibilitate a funcțiilor de către aleșii locali.

II. Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate ale consiliului

9. Consiliul municipal formează, ţinând cont de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative pentru diferite domenii de activitate, şi pe parcurs poate modifica componenţa acestora.

10. Comisiile consultative de specialitate sunt structuri de lucru, ne-remunerate, ale consiliului municipal, create pentru a asigura eficienţa activităţii acestuia.

11. Comisiile consultative de specialitate se aleg pe întreaga durată de activitate a consiliului. Numărul comisiilor, denumirea lor, componenţa numerică şi nominală se stabilesc de către consiliu, cu votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință. Fiecare comisie consultativă de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul  comisiei.

12. Comisiile de specialitate răspund în faţa consiliului şi sunt subordonate acestuia.

13. Şedinţele comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în lipsa lui de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei, secretarului consiliului, ori la solicitarea primarului.

Şedinţa comisiei  consultative de specialitate este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor comisiei. În cazul lipsei la ședința comisiei a președintelui și/sau a secretarului comisiei, comisia purcede la alegerea președintelui/secretarului comisiei pentru durata unei ședințe, lucru care se consemnează în procesul-verbal al ședinței comisiei.

Deciziile comisiei de specialitate se adoptă cu votul deschis al majorităţii membrilor aleși.

Şedinţele comisiei consultative de specialitate se consemnează în proces-verbal, care se transmite secretarului consiliului.

14. Deciziile/avizele comisiei consultative de specialitate poartă un caracter de recomandare.

15. Comisiile consultative de specialitate întocmesc avize asupra proiectelor de Decizii, rapoarte cu privire la activitatea comisiei, şi îşi expun opinia asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a şedinţei consiliului.

16. Şedinţele comisiei consultative de specialitate sunt publice. Sunt în drept să participe la ședințele comisiei orice consilier, inclusiv membrii ale altor comisii, primarul, specialiștii primăriei, reprezentanți ai societății civile, ale căror propuneri pot constitui obiectul dezbaterilor în ședința comisiei. Comisia nu este în drept de a modifica, în esență, proiectul de Decizie propus spre avizare.

17. Comisia are următoarele atribuţii princnipale:

a) identifică şi examinează proplemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

 b) examinează proiectele de Decizii ale consiliului şi eliberează avize asupra acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă în ședința consiliului;

 d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare, de către consiliu.

 e) inițiază controale cu privire la executarea deciziilor consiliului, pe domeniul de activitate.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, sau însărcinări date prin Decizia consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

18. Preşedintele comisiei consultative de specialitate exercită următoarele atribuţii principale: 

a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

 b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

 c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţa pentru comisia pe care o conduce;

 e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

 f) prezintă consiliului proiectele de Decizii însoţite de avizele comisiei, susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie;

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoate la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

19. Secretarul comisiei consultative de specialitate exercită următoarele atribuţii principale: 

a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c) numără voturile şi informează preşedintele asupra cvorumului necesar pentru adoptarea decizii şi asupra rezultatelor votării;

d) prezintă secretarului consiliului avizele asupra proiectelor de decizii și a proceselor-verbale a ședinței comisiei.

e) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

III. Şedinţele consiliului municipal Edineț. Atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului consiliului

20. Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni. Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, cel puţin o dată pe lună.

Şedinţa consiliului este deschisă de primar şi începe cu onorarea drapelului de Stat. Secretarul consiliului asigură respectarea procedurii de alegere a preşedintelui şedinţei. Președintele ședinței este ales cu majoritatea consilierilor prezenți. După alegerea preşedintelui şedinţei, primarul îşi ia locul în partea stângă a președintelui, secretarul consiliului îşi ia locul în partea dreaptă a președintelui. Prezența la ședința consiliului a viceprimarilor, contabilul-şef şi conducătorilor instituțiilor publice din subordinea consiliului este obligatorie. Ședințele consiliului sunt publice, au dreptul de a participa la ședințele consiliului orice cetățean, locuitor al municipiului, reprezentanții societății civile, fără perturbarea lucrărilor ședinței.

Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează Deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.

Preşedintele şedinţei are următoarele atribuţii:

a) supune votului consilierilor ordinea de zi a şedinţei propusă de primar, după caz, de un grup de consilieri, ca bază. Supune votului fiecare propunere de modificare şi/sau adăugere la ordinea de zi. Supune votului ordinea de zi  integral (cu modificări, adăugeri e.t.c.). Ordinea de zi se aprobă cu votul majorității consilierilor prezenți;

b) asigură respectarea, în timpul şedinţelor, a ordinii şi a regulamentului cu privire la funcţionarea Consiliului;

c) anunţă rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi şi dacă Deciziile au fost adoptate sau respinse;

d) semnează Deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

e) aplică, după caz, sancţiuni față de consilierii care în timpul ședinței încalcă Regulamentul, în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

f) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliu.

21. În cazul în care la una din şedinţele consiliului preşedintele ales pentru şedinţa respectivă nu-şi poate îndeplini atribuţiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcţie în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

22. Secretarul consiliului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului, fără drept de vot.

23. Secretarul consiliului are următoarele atribuţii, pe lângă cele prevăzute de lege:

a) asigură înştiinţarea consilierilor (prin e-mail, pagina WEB a primăriei, grupuri speciale în reţele de socializare) despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului sau a cel puţin 1/3 din consilierii aleşi, organizează îndeplinirea şi altor acţiuni necesare înştiinţării  consilierilor şi convocării consiliului. Expediază prin E-mail consilierilor și publică pe pagina WEB a Primăriei proiectele de decizii pe chestiunile incluse în ordinea de zi;

 b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

 c) informează preşedintele şedinţei, înainte de a fi supusă chestiunea din ordinea de zi votării, de numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii de cătreconsiliului;

 d) ţine evidenţa participării la şedinţă a consilierilor şi anunţă public despre absenţele motivate/nemotivate ale consilierilor;

e) notează rezultatul votării şi informează preşedintele şedinţei despre votul necesar adoptării deciziilor valabile asupra chestiunilor deliberate de consiliu;

f) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor, ţine evidenţa lor;

g) supraveghează ca, la dezbaterea anumitor chestiuni şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii care au un interes material în problema supusă dezbaterii ori sunt membri ai organelor de conducere ale societăţilor gestionate sau comerciale privitor la care se adoptă deciziile, sunt în conflict de interese la adoptarea deciziilor, informează despre acest lucru preşedintele şedinţei;

h) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

i) întocmeşte şi înaintează primarului proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului;

j) acordă consilierilor ajutorul consultativ necesar întocmirii și redactării deciziilor și proiectelor de decizie;

k) asigură ca proiectele de decizii să fie făcute public pe pagina WEB a Primăriei, în vederea consultării și dezbaterilor publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului (cu excepţia proiectelor care conţin date cu caracter personal). Adoptarea deciziilor în regim de urgenţă se efectuează în conformitate cu Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de consiliu;

m) înregistrează și repartizează proiectele de decizii comisiilor consultative de specialitate a consiliului, pentru eliberarea avizelor respective;

n) avizează, în condiţiile legii, proiectele de decizii şi contrasemnează deciziile consiliului, cu excepţia deciziilor de numire în funcţie a secretarului consiliului.

o) pune la dispoziţia persoanelor interesate în baza cererii, înregistrarea în integralitate sau parţial a şedinţei în format video, dacă aceasta există.

p) controlează executarea deciziilor Consiliului municipal, a întrebărilor şi interpelărilor consilierilor. Controlul executării cuprinde stabilirea termenelor de executare, ţinerea evidenţei şi mersului executării. Comunicarea rezultatului executării se raportează către consilieri în şedinţele publice.

IV. Modul de desfăşurare a şedinţei consiliului

24. Ordinea de zi a şedinţei consiliului include chestiunile ce urmează a fi supuse dezbaterilor. Chestiunea se include în ordinea de zi numai în cazul în care, proiectul de decizie este avizat de secretarul consiliului, semnate de autorul/inițiatorul proiectului de decizie, este însoțit de avizul comisiei consultative, de rapoartele structurilor de specialitate ale Primăriei. Proiectele de decizii legate de folosirea banilor publici sunt contrasemnate de contabilul-șef al Primăriei. Toate proiectele de decizie sunt avizate de primar și serviciul juridic al Primăriei. În cazul dezacordului cu proiectul de decizie, persoanele responsabile de avizarea și/sau semnarea lor, semnează proiectul de decizie cu anexarea notei explicative referitor la motivația dezacordului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, secretarul consiliului asigură fiecare consilier cu pachetul de documente referitor la ordinea de zi (proiectele de decizii cu anexele respective). Dispoziţia de convocare a şedinţei consiliului și proiectele de decizii se plasează pe pagina WEB a Primăriei, cu respectarea termenului de convocare a şedinţelor conform Legii nr. 436/2006. Termenul de convocare a ședinței este indicat în zile calendaristice. Ziua plasării dispoziției de convocare a ședinței în Registrul de stat al actelor locale și ziua convocării ședinței consiliului nu se ia în considerație la stabilirea termenului de convocare a ședinței.

25. Propunerile de modificare a ordinii de zi se fac la începutul ședinței, cu votul majorității consilierilor prezenți, și doar cu proiectele de decizii însoţite de raportul compartimentului serviciilor din subordinea primăriei (după caz), și avizul comisiilor consultative de specialitate.

26. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consliului.

Conslierul care, din motive întemeiate, nu poate participa la şedinţă, este obligat să comunice primarului sau secretarului consiliului, circumstanţele care fac imposibilă prezenţa sa la şedinţă.

27. Dezbaterea asupra proiectelor de decizii se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul, sau primarul, care a iniţiat proiectul respectiv. În cadrul dezbaterilor asupra chestiunilor de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele ședinței îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat să se refere, în alocuţiunea sa, exclusiv la proiectul de decizie și/sau la problema pentru care s-a înscris la luare de cuvânt. Primarul poate interveni în orice moment asupra chestiunilor din ordinea de zi supuse dezbaterilor, numai cu acordul preşedintelui şedinţei. În timpul dezbaterilor asupra proiectelor de decizii de pe ordinea de zi, la solicitarea consilierului, primarul, viceprimarul şi/sau specialistul din aparatul Primăriei au obligaţia de a prezenta lămuriri, explicaţii, documente justificative referitor la chestiunea aflată în dezbatere.

28. Preşedintele şedinţei oferă oricând cuvântul consilierului pentru răspunsuri într-o problemă de ordin personal sau referitoare la procedura din prezentul Regulament.

29. Preşedintele şedinţei poate cere, din anumite motive sau la solicitarea consilierilor, încheierea dezabterii asupraproiectului de decizie. Solicitarea de încheiere a dezbaterilor se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

30. Se interzice proferarea de insulte atât de către cel care are cuvântul, cât şi de către persoanele din sala de şedinţă. Se interzice dialogarea între vorbitori şi persoanele aflate în sala de şedinţă. Se interzice perturbarea şedinţei consiliului perin apeluri sonore sau convorbiri telefonice.

31. În exerciţiul atribuţiilor sale de menţinere a ordinii publice în timpul şedinţei şi de respectare a Regulamentului, preşedintele şedinţei este în drept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvântul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

32. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei şi ale prezentului Regulament, consiliul, la propunerea președintelui ședinței, poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea următoarelor sancţiuni:

a) avertisment;

b) lipsa de a lua cuvântul;

c) eliminarea din sala de şedinţă;

33. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat, cu asigurarea, în caz de necesitate, a traducerii într-o altă limbă.

34. Şedinţele consiliului sunt publice. Mersul şedinţelor se supun înregistrării audio şi/şau video. Înregistrările se păstrează la secretarul consiliului municipal. Aparatul primăriei este responsabil de organizarea înregistrării audio şi/sau video.

În perioada declarată ca stare de urgență în sănătate publică de către Comisia națională/teritorială extraordinară de sănătate publică, ședințele consiliului pot fi desfășurate în regim ,,online”,  la distanță, cu folosirea aplicațiilor specializate. Asigurarea consilierilor cu folosirea aplicației alese revine secretarului consiliului. Pentru desfășurarea ședințelor cu folosirea aplicației online, secretarul consiliului va prezenta consilierilor spre aprobare un Regulament special, care va deveni parte a prezentului Regulament. 

V. Procedura iniţierii proiectelor de decizie

35. Dreptul de iniţierea proiectelor de decizie aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face primarul. Primarul poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

36. Proiectele de decizie se prezintă secretarului consiliului în limba de stat, care le avizează. Proiectele de decizii sunt contrasemnate de către primar, juristul Primăriei, contabilul-şef (pe chestiunile de utilizare a finanţelor publice), procedură care este asigurată de către secretarul consiliului. În cazul apariției unor divirgențe la avizarea proiectelor de decizii, persoanele respective avizează proiectul de decizie și anexează la proiectul de decizie opinia separată. Secretarul consiliului municipal asigură dezbaterile publice asupra proiectelor de decizii și transparența în procesul decizional, cu respectarea actelor legislative în vigoare.

37. Proiectele de decizie cu anexele respective, se transmit de către secretarul consiliului spre avizare comisiilor consultative de specialitate ale consiliului, precum şi compartimentelor de specialitate ale serviciilor administraţiei publice locale (Primăriei).

Iniţiatorul proiectului de decizie poate retrage proiectul până la înscrierea acestuia în ordinea de zi.

38. După examinarea proiectului de decizie, comisia consultativă de specialitate a consiliului şi compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei publice întocmesc un raport, sau un aviz cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Proiectele de decizii împreună cu avizul comisiei consultative de specialitate se transmit secretarului consiliului, care asigură familiarizarea de ele a primarului şi consilierilor, cel târziu până la data şedinţei consiliului.

39. Proiectele de decizii însoțite de avizele comisiei, secretarul consiliului le prezintă primarului pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei consiliului, consemnându-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa conslierilor de către secretarul consiliului în termenele prevăzute de lege.

40. Dezbeterea pe marginea proiectelor de decizie, a propunerilor/amendamentelor, este precedată de motivarea de către iniţiator a necesităţii iniţierii proiectului şi de prezentarea de către specialistul Primăriei a unui raport de specialitate (după caz). Proiectele de decizii, în şedinţă, sunt supuse citirii/prezentării de către raportor (autorul proiectului), iar preşedintele comisiei consultative prezintă avizul comisiei asupra proiectului de decizie, cu motivarea deciziei adoptate.

VI. Procedura de vot

41. Votul consilierului este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal, la solicitarea consilierului. Decizia de exprimare a votului nominal se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți. Votul nominal se face de către secretarul consiliului prin apel față de consilier, care-și exprimă opțiunea „pentru”, „împotrivă”, „abținut”. Procedura de votare prin apel nominal se înscrie în procesul-verbal al ședinței consiliului.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunearea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate. În cazul votării secrete, secretarul consiliului aduce la cunoștința consilierilor procedura de votare prin vot secret. Procedura de votare prin vot secret se înscrie în procesul-verbal al ședinței.

Votul consilierului poate fi exprimat prin intermediul mijloacelor electronice, în cazul disponibilităţii şi funcţionării acestora.

42. Deciziile consiliului se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi. Chestiunile legate de gestionarea patrimoniului public şi/sau finanţelor publice, adoptării şi/sau modificării bugetului Primăriei, fondării şi/sau lichidării întreprinderilor municipale, casării mijloacelor fixe, procurării mijloacelor fixe, organizării licitațiilor publice, e.t.c. se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi (cu minim 12 voturi).

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi. Înaintea supunerii votării oricărei chestiunide pe ordinea de zi, secretarul verifică existența cvorumului. În cazul lipsei cvorumului, președintele ședinței anunță suspendarea lucrărilor ședinței, anunță data, ora și locul prelungurii ședinței consiliului, cu examinarea chestiunilor din ordinea de zi rămase.

43. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei solicitări.

44. Proiectele de decizii sau propunerile/amendamentele respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în mod repetat în cadrul aceleiaşi şedinţe. Secretarul consiliului, are obligația de a aduce la cunoștința petiționarilor/solicitanților deciziile adoptate, precum și deciziile de respingere a proiectelor de decizii cu indicarea motivului respingerii (după caz), în termen de 30 zile calendaristice de la data la care a avut loc ședința. Secretarul consiliului, în termenul stabilit de legislația în vigoare, are obligația de a publica deciziile consiliului aprobate, în Registrul de stat al actelor locale. În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii în ședința imediat următoare. Primarul are obligația de a executa deciziile consiliului municipal. În cazul în care primarul consideră că decizia consiliului municipal este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ. Deciziile adoptate de consiliul municipal au putere juridică p\nă la proba contrarie, existența unei decizii care o abrogă pe decizia precedentă, sau hotărîrea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, de anulare/abrogare și/sau suspendare a deciziei.

VII. Întrebări şi interpelări. Petiţii

45. Consilierul, în cadrul şedinţei consiliului, este în drept să adreseze întrebări primarului, viceprimarilor, secretarului consliului, precum şi şefilor serviciilor publice locale/municipale, specialiştilor din cadrul aparatului Primăriei, dar ;i persoanelor fiyice sau juridice care au incluse subiecte pe ordinea de zi.

Prin întrebare se subînţelege solicitarea unei informaţii asupra unui fapt cunoscut/necunoscut.

Consilierul este în drept de a face interpelări faţă de conducătorii întreprinderilor municipale.

Prin interpelare se subînţelege solicitarea unor explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Răspunsul la întrebare sau la interpelare se dă, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil – la următoarea şedinţă sau în termenii și modul solicitat de consilier.

46. Consilierii sunt în drept să consulte actele adoptate de consiliu şi alte materiale ale consiliului şi să primească informaţii la sediul autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, la sediul serviciilor publice ale acesteia.

Informaţiile se pot cere şi comunica în scris.

47. Activitatea consiliilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Codul administrativ.

                    Mircea Morari, Secretarul consiliului municipal