Înregistrarea întreprinderilor

Condiţiile de fondare şi procedurile de înregistrare a întreprinderilor în Moldova sînt reglementate de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea privind societățile cu răspundere limitată şi Legea cu privire la societăţile pe acţiuni.

Persoanele juridice, filialele şi reprezentanţele acestora în oraşul Edineţ sunt înregistrate de către Camera Înregistrarii de Stat filiala Edineţ, situată pe adresa: or. Edineţ, str. Ştefan-Vodă, 18 ; tel. (246) 2-16-96, fax. (246) 2-50-15; e-mail: edinet@cis.md , http://www.cis.gov.md .

Persoanele juridice, filialele si reprezentanţele lor sunt înregistrate în termen de pană la 5 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor necesare înregistrării, inclusiv:

–              buletinele de identitate ale fondatorilor sau a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi ale administratorului persoanei juridice;

–              dovada achitării taxei de înregistrare;

–              extrasul din registrul naţional din ţara de origine a investitorului;

–              actele de constituire ale persoanei juridice străine;

–              cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara de origine şi din Republica Moldova;

–              decizia asociaţilor privind constituirea persoanei juridice sau a reprezentanţei în Republica Moldova.

Toate documentele se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse in limba de stat.

Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.

Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., Românei, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Azerbaidjan, Turciei, cu care Republica Moldova a încheiat tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără apostilare şi supralegalizare.

Procedurile parcurse la înregistrarea întreprinderii sunt următoarele:

–              Camera Înregistrării de Stat verifică autenticitatea documentelor şi informaţiilor din aceste documente, atribuie codurile fiscale şi asigură luarea la evidenţa fiscală, eliberează certificatul pentru deschiderea contului temporar în instituţiile bancare, recepţionează comenzile pentru perfectarea ştampilei.

–              Fondatorii (reprezentantul acestora) achită taxele necesare, deschid contul temporar şi depun capitalul social subscris.

–              Fondatorii se prezintă la registratorul de stat la data şi ora indicată pentru autentificarea actelor de constituire, eliberarea certificatului de înregistrare (de luare la evidenţă fiscală, CNAS şi CNAM), a documentelor de constituire şi ştampilei întreprinderii.