Bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2021

Bugetul Primăriei Edineţ pe anul 2021, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Edineţ nr. 11/11 din 17 decembrie 2020, la partea de cheltuieli este elaborat pe bază de programe şi performanţe, unde accentul este pus pe legăturile dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resursilor şi desemnarea clară a modalităţii de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acţiunilor şi politicilor. Trecerea la bugetarea pe bază de programe la nivel de UAT este în strînsă legătură cu planificarea pe termen mediu, deoarece majoritatea politicilor au o durată mai mare de un an.

Implementarea reformei menţionate în sistemul de planificare are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare  şi rezultatele obţinute prin implementarea programelor bugetare, precum şi realocarea resurselor disponibile pentru priorităţile comunităţii.

Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului Primăriei mun. Edineț pentru anul 2021
DenumireaCod EcoSuma, mii lei
I. VENITURI, total158582,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 32313,1
II. CHELTUIELI, total2+359725,4
Cheltuieli254382.1
  Active nefinanciare35343,3
III. SOLD BUGETAR1-(2+3)-1143,0
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total4+5+91143,0
inclusiv conform clasificatiei economice (k3)  
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale561 
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei9101143,0
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei9300

Sinteza veniturilor la bugetul Primăriei mun. Edineț pentru anul 2021

DenumireaCod Eco (k4)Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv 58582,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice111115200.0
Impozitul funciar1131447.0
Impozitul pe bunurile imobiliare11322117.2
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional11335.0
Taxe pentru servicii specifice11444013.0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor genuri de activitate1145900.0
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii1146 
Dividende primite14125.0
Renta1415525.4
Taxe şi plăţi administrative142219.5
Venituri din prestarea serviciilor de către instituţiile bugetare14231676.2
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale14311.0
Alte venituri145110.0
Granturi curente primite de peste hotare proiectul ,,Revitalizarea spațiilor comunei pentru îmbunătățirea calității vieții,,1311  550,0
Granturi curente primite de peste hotare proiectul  Echipa transfrontalieră pentru patrimoniu  ,,Împreună realizăm mai mult”1322800,0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I          1912   32313.1
19121261.4
1912162355.9
19121125169.4
1912132262.4
1912312464.0
Sold bugetar la începutul perioadei  9101143,0
Sold bugetar la sfîrşitul perioadei930 
Resursele și cheltuielile bugetului Primăriei mun. Edineț conform clasificatiei funcționale și pe program
DenumireaCodSuma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total 59725,4
inclusiv cheltuieli de personal  
Investiții capitale, în total  
Servicii de stat cu destinaţie generală016068.1
Resurse, total 6068.1
Resurse generale16068.1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare210.0
Cheltuieli, total 6068.1
Exercitarea guvernării03015295.0
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie0802773.1
Servicii în domeniul economiei047255.9
Resurse, total 7255.9
Resurse generale17255.9
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare2 
Cheltuieli, total   7255.9
Administrarea patrimoniului de stat5009-100.0
Dezvoltarea parcurilor industriale6003 
Transport rutier64027355.9
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale067881,7
Resurse, total  
Resurse generale16758,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare Granturi curente primite de peste hotare proiectul ,,Revitalizarea spațiilor comunei pentru îmbunătățirea calității vieții,,2550,0
Contribuția la proiectul Revitalizarea spațiilor comunei pentru îmbunătățirea calității vieții,,2150,0
Cheltuieli, total 7641,7
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale75024888,7
Aprovizionarea cu apa și canalizare75031500.0
Iluminarea stradală7505920.0
Contributia la proiectul cu extinderea iluminării stradale 573,0
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă0811502,7
Resurse, total 11502,7
Resurse generale110522,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare Granturi curente primite de peste hotare proiectul  Echipa transfrontalieră pentru patrimoniu  ,,Împreună realizăm mai mult,,2800,0
Contribuția la proiectul  Echipa transfrontalieră pentru patrimoniu  ,,Împreună realizăm mai mult,,2180,0
Cheltuieli, total 11502,7
Dezvoltarea culturii85026754,3
Sport86022812.4
Protejarea si punerea in valoare a patrimoniului culutral national85031756.0
Învăţămînt0926835.6
Resurse, total 26835.6
Resurse generale125169.4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare21666.2
Cheltuieli, total 26835.6
Educație timpurie880219797.2
Educatie extrascolara88147038.4
Protecţia socială10361.4
Resurse, total 361.4
Resurse generale1361.4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare2 
Cheltuieli, total  
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale901061.4
Protecţie socială în cazuri excepţionale9012300.0

Cotele impozitelor şi taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul Primăriei Edineț în anul 2021

  1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare
Nr.Denumirea impozituluiCodulCota impozitului
1.Impozit funciar pe toate terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît păşuni şi fîneţe: -care au indici cadastrali -care nu au indici cadastrali113110 (113120 pentru gospodării ţărăneşti)    1,5 lei pentru 1 grad/ha 110 lei pentru 1 ha
2.Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe: care au indici cadastralicare nu au indici cadastrali (50 %)pentru cabalinepentru bovine pentru ovine,caprine113150  0,75 lei pentru 1 ha 27.5 lei pentru 1 ha ____ lei pentru 1 cap. ____ lei pentru 1 cap. ____ lei pentru 1 cap.
3.Impozit funciar pe terenurile  ocupate de obiecte acvatice113110115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică
4.                                 5.         6.  Impozit funciar pentru terenurile din intravilan: pe care sînt amplasate fondul  de locuinţe,  loturile de pe lîngă  domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei  publice locale ca loturi de pe lîngă  domiciliu, şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), în localităţile ruraleatribuite de către autoritatea administraţiei publice locale că loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate        în oraşe        în oraşele-reşedinţă destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate        în mun.Edinet        în s.Alexandreni si Gordinestii Noi   Impozit funciar pentru terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct.6,  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate     Impozit funciar pentru terenurile din extravilan pe care sînt amplasate  clădiri şi construcţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate            113140               113140 113140   113130 113130     113130       113130            1 lei pentru 100 m.p.     .         4 lei pentru 100 m.p. 1lei pentru 100 m.p.   10 lei pentru 100 m.p. 10 lei pentru 100 m.p.     70 lei pentru 1 ha       350 lei pentru 1 ha
7.                         8.                 9.  Impozitul  pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:     –  pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător           – pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă         Impozitul  pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează: pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător        –    pentru persoane fizice, altele decît cele      specificate la prima liniuţă        Impozitul  pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale)  din municipii şi oraşe, care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:     – în mun. Edinet      113210         113220       113210             113220            0,3 la sută  din valoarea  contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală   0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare       0,3 la sută  din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală         0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare    
11.Impozitul pentru bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată: achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzătorachitat de către persoanele fizice – cetăţeni      113230    0.3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
12.Impozitul pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată: achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzătorachitat de către persoanele fizice – cetăţeni  1132400,15 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

2. Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Denumirea taxeiBaza impozabilă a obiectului impuneriiUnitatea de măsură a cotei şi mărimea taxeiTermenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii
şi organele împuternicite
1234
a) Taxă pentru amenajarea teritoriuluiNumărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi180 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţiTrimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
b) Taxă de aplicare a simbolicii localeVenitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală0.2 %Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
c) Taxă de piaţăSuprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţeiPiata industriala 18 lei anual pentru fiecare metru pătrat Piata auto 6 lei anual pentru fiecare metru pătrat Piata de animale 3 lei anual pentru fiecare metru pătrat    Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
d) Taxă pentru cazareVenitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare8 %Trimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
e) Taxă balnearăVenitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament1.5 %Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
f) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)Numărul de unităţi de transport60 lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri( TAXI) 1000 lei lunar pentru fiecare rutaTrimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
g) Taxă pentru parcareSuprafaţa parcării10 lei anual pentru fiecare metru pătratTrimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
h) Taxă pentru salubrizareNumărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie  de apartament şi bloc sau casă la sol2 lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivăLunar, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii gestionare
i) Taxă pentru dispozitivele publicitare    Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar200-800 lei anual pentru fiecare metru pătratTrimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar
j)Taxa pentru unitatile comercial si prestari servicii    Suprafata comerciala aincaperii unitatii comercialeCota taxei in lei in dependenta de genul de activitate si coieficientul de amplasareTrimestrial, la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă dare de seamă

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetului Primăriei Edineț pe anul 2021

Nr. d/oCodul Eco (K6)Instituţia, denumirea serviciilorCostul serviciilor (lei)
1234
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
1142310Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă pînă la 3 ani – (lei/copil/zi) -7,10 lei  Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă pînă la 3-7 ani – (lei/copil/zi) -8.75 lei  Conform ordinului Ministerului Educaţiei nr.759 din 18.08.2016
2142310Şcoala de Muzică Edineţ plata pentru instruirea copiilor – 419 lei lunarConform Hotărîrii Guvernului nr.450 din 16.06.2011
3142310Şcoala de Arte Edineţ plata pentru instruirea copiilor – 170 lei lunarConform Hotărîrii Guvernului nr.450 din 16.06.2011

Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul Primăriei Edineţ pe anul 2021

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/oDenumirea instituţiei  Cod Grupa funcţieiSuma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
123456
1Primăria  – aparat0111 10.0 
2Grădiniţa nr.10911 204.8 
3Grădiniţa nr.20911 360.8 
4Grădiniţa nr.30911 160.5 
5Grădiniţa nr.40911 150.7 
6Grădiniţa s.Alexăndreni0911 55.8 
7Grădiniţa s.Gordineştii Noi0911 22.3 
8Şcoala de Muzică Edineţ0950 502 
9Şcoala de Arte Edineţ0950 209.3 
Total  1676.2 

Efectivul limită al statelor de personal pe anul 2021 din instituţiile publice finanţate de la bugetul Primăriei mun.Edineț

Nr. d/oDenumireaCod org 2Efectivul de personal, unităţi
1234
1Primăria -aparat1078519,0
2Primăria – contabilitatea centralizată107854,0
3Primăria – alte servicii1078518,3
4Primăria – mediator comunitar107851,0
5Grădiniţa nr.10774730,0
6Grădiniţa nr.20774450.6
7Grădiniţa nr.30774529,3
8Grădiniţa nr.40774629,2
9Grădiniţa s.Alexăndreni1012311,0
10Grădiniţa s.Gordineştii Noi121728,9
11Biblioteca orăşenească Edineţ0774815,0
12Biblioteca Edineţ filiala nr.1103171,0
13Biblioteca s.Alexăndreni077501,5
14Căminul cultural Edineţ1033031,0
15Centru Comunitar s.Alexăndreni121732,5
16Căminul Cultural s.Gordineştii Noi077511,3
17Muzeul or.Edineţ0962718,0
18Casa de Creaţie Edineţ1006716,1
19Şcoala Sportivă1007024,3
20Şcoala de Muzică or.Edineţ0962827,4
21Şcoala de Arte Edineţ0963016,1
22Staţia Tinerilor Tehnicieni1006912,7
Total 368.2

Statele de personal a Aparatului Primăriei municipiului Edineț pe anul 2021

NrDenumirea functieiUnitate
1Primar1
2Vice-Primar2
3Secretarul Consiliului Local1
4Contabil-șef1
5Specialist – principal12,5
6Conducator-auto1
7Administrator (intindent)0,5
  
Total:   19

Statele de personal a unităților în instituţiile subordonate Primăriei municipiului Edineț pe anul 2021

NrDenumirea institutieiSuprafata terenului aferent imobiluluiUnități de maturator
1Gradinița nr 10,520,5
2Gradinita nr 21,111
3Gradinita nr 30,590,5
4Gradinita nr 40,560,5
5Primăria or.Edineț0,271,0
6Teren de joc str.Independenţei 390,10,5
Total  4,0

        Persoanelor angajate pe baza de contract individual de muncă conform tabelului:

Tabel (lei)

Nr.FuncţiaSalariul lunar de bazaNr. unit  Salariul lunar conform unit.
1  Conducător auto  taxi social300013000
2  Evidenţa plăţilor  de arendă, vînzare cumpărare a terenurilor30000.51500
3Paznic la stadionul Şoseaua Bucovina25000.51250
4Electrician pentru supravegherea iluminatului stradal250012500
5Agent pentru menţinerea ordinii publice300013000
6Muncitor250025000
7Paznic clădirea gim. Alexandreni200024000

                                                   LIMITA

            Parcursul pe anul 2020 a mijlocului de transport în Aparatul Primăriei:

Marca, TipulLimita parcursului
KYA – CEED42 mii km

Pentru anul bugetar 2021 se privăd urmatoarele tipuri de cheltuieli:

Nr.CheltuieliF1 F3P1 P2P3 
1Administrarea fondului de rezervă: (1,5% către mijloacele bugetare)0169080200020773.1
2Activități aferente privatizării0411500900023-100
3Autorități legislative și executive (aparatul primăriei)01110301000055295.0
4Transport rutier (reparația drumurilor)04516402003957355,9
5Dezvoltarea comunală și amenajarea06207502003334188,7
6Aprovizionarea cu apă și canalizare0630 06307503 750300431 004361500,0  
7Iluminarea stradală0640750500335920,0
8Servicii de sport și cultura fizică (subsidii club de fodbal activități sportive)0812860200230550,0
9Servicii în domeniului culturii (activități culturale)0820850200224375,0
10Protecția socială (ajutoare materiale)1070901200291300,0
11Alte tipuri de protective sociale (mediator comunitar)109990190037161,4
12Educație timpurie (gradinițe)0911880200199/0044819797,2
13Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați (extrașcolare)09508814002097038,4
14Servicii de sport și cultură  fizică (școala sportivă)08128602002382262,4
15Servicii în domeniul culturii (muzeu)0820850302321756,0
16Servicii în domeniul culturii (biblioteca)08208502002311845,1
17Servicii în domeniul culturii (camine culturale)08208502002343554,2
18Contributii pentru proiecte investitionale0820850200436180,00
19Granturi pentru dezvoltarea culturii0820850270281800,00
20Amenajarea teritoriului0620750270178550,00
21Amenajarea teritoriului0620750200436150,00
22Iluminarea stradală0630750300436573,00
 TOTAL   59725,4

            Bugetul primăriei mun. Edineț pentru anul 2021 constitue 58582,4 mii lei la partea de venituri și în suma de 59725,4 mii lei la partea de cheltuieli.

            Bugetul primariei mun. Edineț a fost prezentat în format unic și parametrizat în SIMF și nu poate fi modificat pînă la apariția necesităților de corelare sau modificare deciziei bugetare anuale. Formatul bugetului este analogic tabelelor din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului pentru anul 2021, estimări 2022 – 2023 prezentat prin circulara Ministerului de Finanţe Nr.06/2-07 din 25.09.2020.