Bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2023

Bugetul Primariei pentru anul 2023 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Hotarîrii guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget şi pct. 7, 5, 4 din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.191 din 31 decembrie 2014,  circulara MF din 06/2-07022 din  29.09.2022, anexa nr.19 privind principalele activităţi ale autoritaţilor/instituţiilor la elaborarea proiectului de buget pentru anul  2023 şi a estimărilor pentru anii 2024-2025 în modul BPS.

Bugetul Primariei mun. Edineț pentru anul 2023 este elaborat în condiţiile legislaţiei actuale şi a factorilor luaţi în considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor şi a surselor de finanţare a deficitului bugetelor UAT.

Proiectul propus spre examinare prevede aprobarea de către Consiliul municipal a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor bugetului primăriei, structura veniturilor, structura cheltuielilor şi destinaţia lor, normativele de defalcări de la venturile generale de stat, cuantumul fondului de rezerva şi regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat, cheltuielile care vor fi finanţate în mod prioritar, efectivul-limită a statelor de personal a instituţiilor publice finanţate de la  bugetul Primariei şi limita resurselor energetice.

Estimarea veniturilor Primariei mun.Edineț pentru anul 2023 a fost efectuată  reieşind din:

– Prevederile legislaţiei fiscal-bugetare;

– Particularităţile specifice pentru anul 2023 (pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget) şi modificările legislaţiei fiscale, ce rezultă din obiectivele politicii fiscale;

– Estimarile bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe şi alte încasări la buget.

La partea de venituri bugetul primariei mun. Edineț este estimat la suma de 110404,3 mii lei în deviere de 17200,2 mii lei față de cheltuieli cu acoperire din soldul disponibil la sfîrșitul perioadei bugetare  incluzând, transferuri de la bugetul de Stat, venituri proprii, granturi curente, acoperire financiară din soldul la sfirșitul perioadei ți repartizarea soldului format la 31,12.2022

Inclusiv:        

Suma şi % din total

• venituri proprii                                 25504.4 mii lei                                   20,30%          

• taxe locale                                          5782.2 mii lei                                    4,60 %

• încasari de la serv. cu plată                 2018.0 mii lei                                    1,60 %         

• transferuri cu destin generala             2765.2 mii lei                                    2,20 %

• transferuri cu dest speciala               43439.5 mii lei                                   34,58 %

• granturi curente primIte din surse externe        28928.9 mii lei                   26,17 %

   sold la sfîrșitul perioadei                   17200,2 mii lei                                  13,69%

Pronosticul încasarilor impozitului pe venitul persoanelor fizice (din salariu) se axează pe fondul de remunerare a muncii, numarul mediu al salariatilor luat ca bază pentru calcularea salariului, scutirile personale, în sumă de 25200 lei, scutirile pentru persoanele întreţinute, cota  unică de impozitare 12%. Contingentul pe impozitul pe venit la salariu pentru anul 2023 alcatuieşte 44000,0 mii lei, normativul de defalcare 50 % şi suma defalcărilor 22000 mii lei.

Calcularea veniturilor din perceperea taxelor locales-a efectuat în conformitate cu decizia consiliului municipal cu privire la stabilire şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023.

Astfel pe teritoriul minicipiului vor fi percepute urmatoarele taxe locale:

-taxa pentru amenajarea teritoriului.

-taxa pentru dispozitivele publicitare

-taxa de aplicare a simbolicii locale.

-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de servicii socială.

-taxa de piaţă.

-taxa pentru cazare.

-taxa pentru prestare serviciilor auto de călători pe rutele orăşeneşti.

-taxa pentru parcare.

-taxa balneară.

La partea de cheltuieli bugetul primariei mun. Edineț este estimat la suma de 125604,5 mii lei.

Pentru anul bugetar 2023 se prevăd urmatoarele tipuri de cheltuieli:

Nr.CheltuieliF1 F3P1 P2P3Suma  
1Administrarea fondului de rezervă: (1,5% către mijloacele bugetare)01690808000201023,6
2Activități aferente privatizării0411500900059200,0
3Autorități legislative și executive (aparatul primăriei)011103010000511286,2
 Întreținere personal   4871,0
 Plata serviciilor și reparatii curente   4015,2
 Indemnizatia de expirare a mandatului alesului local   300,0
 Compensatie angajatilor aparatului pentru alimentație (50lei/angajat pentru zi lucrată)   400,0  
 Plata mărfurilor și bunurilor   1700.0
4Proiect 70331 Edineț-oraș intelligent011103017033128928,9
5Proiect 70331 Edineț-oraș intelligent (contribuție 2022-2023)01110301004362000,0
6Fond  rutier (reparația străzilor)045164020039512134,7
 str. Hotinului (de la Nicolae Testemiţeanu până la M5), str. Casa Mare, str. Nicolae Testemiţanu, str. Constantin Stere, str. Florar, str. Igor Vieru    
7Dezvoltarea comunală și amenajarea06207502003337440,0
 Evacuarea deseurilor   750,0
 Reparația pentru rearații grupului sanitar în Liceul ”Mihai Eminescu”   50,0
 Servicii comunale si amenajare a orasului   5000,0
 Extinderea cimitirului   500,0
 Amenajarea orașului în perioada sărbătorilor de Anul Nou, Paște și Ziua Independenței s.a.   300,0
 Pentru servicii de defrișare   260,0
 Construcția gardului în parc,lucrări de reparație curentă   200,0
 Amenajarea gazoanelor în oraș și în grădina publică   300.0
 Procurări de material de uz gospodăresc   100,0
8Aprovizionarea cu apă și canalizare contributii în proiecte investitionale 06307503004361000,0
9Iluminarea stradală06407505003352800,0
 Achitarea consumului de energie electrică   1500,00
 Extinderea rețelelor de energie electrică: Ogrăzile blocurilor locative; str. Măgurele, Gh. Ureche, PT-328-M. Gorki, Gh. Madan, Negruzzi; PT436 str. Sălcuței, Pădurii, Grîului, Zimbrului, Gh.Coșbuc; str. Tinereții, str. T. Ciobanu; Curţile blocurilor locative nr.35/1, 35/2, 35/6, 35/10, str. Sos. Bucovina   1000,00
 Reparații curente în rețele   170,00
 Materiale   130,00
10Servicii de sport și cultura fizică (transferuri pentru susținerea echipei de fotbal FC Edineț)0812860200230700,0
11Servicii de sport și cultura fizică (contribuţie pentru executarea proiectului tehnic pentru construcția Complexului Sportiv)08128602004361350,0
12Servicii în domeniului culturii (activități culturale)0820850200224770,9
 Organizarea sărbătorii Hramului Orașului, s.Alexandreni şi Gordineştii Noi   320.0
 Organizarea activităților de Ziua Sportului   70,0
 Organizarea activităților de Ziua copiilor   80,0
 Organizarea activităților de Ziua Independenței RM și Diasporei   70,0
 Organizarea activităților de Ziua Profesorului   30,0
 Organizarea activităților de Ziua Tineretului   40,0
 Organizarea activităților de Sărbătoarea Crăciunului (stil nou)   60,0
 Alte activități cu tinerii   100,9
13Protecția socială1070901200291600,0
 Contribuția APL la CASMED   31,5
 Ajutor material veteranilor în Apărarea Independenței RM,avaria centralei atomice Cernobîl, războiul din Afganistan   70,5
 Ajutor material persoanelor din familii social vulnerabile   200,0
14Alte tipuri de protectie sociale (mediator comunitar)109990190037167,1
15Educație timpurie (gradinițe)0911880200199/0044826066,2
 Remunerearea muncii16901,1
 Servicii și reparatii  curente4556,5
 Procurarea prod.alim,bunurilor si materialelor4608,6
16Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați (extrașcolare)09508814002099294,6
 Remunerearea muncii7422,0
 Servicii , serv comunale și reparatii  curente1004,2
 Procurarea bunurilor868,4
17Servicii de sport și cultură  fizică (școala sportivă)08128602002383155,3
 Remunerearea muncii2774,5
 Servicii,serv.comunale și reparatii  curente280,8
 Procurarea bunurilor100,0
18Servicii în domeniul culturii (muzeu)0820850302322504,1
 Remunerearea muncii1735,4
 Servicii și reparatii  curente538,7
 Procurarea bunurilor230,0
19Servicii în domeniul culturii (biblioteci)08208502002313208,0
 Remunerearea muncii2081,2
 Servicii,serv.comunale și reparatii  curente903,6
 Procurarea bunurilor223,2
20Servicii în domeniul culturii (camine culturale)082085020023410787,6
 Remunerearea muncii2097,6
 Servicii,serv.comunale și reparatii  curente2958,8
 Procurarea bunurilor760,3
 Renovarea Caminului Cult. Gordineştii Noi08208502003194970,9
      
 TOTAL   125604,5

Bugetul primăriei mun. Edineț pentru anul 2023 constitue 125604,5 mii lei la partea de venituri și în suma de 125604,5  mii lei la partea de cheltuieli.

            Bugetul primariei mun. Edineț a fost prezentat în format unic și parametrizat în SIMF și nu poate fi modificat pînă la apariția necesităților de corelare sau modificare deciziei bugetare anuale. Formatul bugetului este analogic tabelelor din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului pentru anul 2023, estimări 2024 – 2025 prezentat prin circulara Ministerului de Finanse Nr.06/2-07-22 din 29.09.2022 ți sursele disponibile la 31.12.2023.

 O parte din cheltuieli sunt garantate din partea statului şi sunt luate în calcul la determinarea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetul Primariei mun. Edineț.

Sarcina noastră, a tuturor, pentru asigurarea celor mentionate mai sus consta în extinderea în continuare a bazei fiscale, reducerea restanţelor la impozite şi taxe, întărirea disciplinei financiare şi optimizarea cheltuielilor bugetare.