Bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2024

Bugetul Primăriei pentru anul 2024 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Hotărârii guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget și pct. 7,5,4 din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.191 din 31 decembrie 2014, circulara MF din 06/2-07-73 din 28.08.2023, anexa nr.19 privind principalele activități ale autorităților/instituțiilor de elaborarea proiectului de buget pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026 în modul BPS.

Bugetul Primăriei mun. Edineț pentru anul 2024 este elaborat în condițiile legislației actuale și a factorilor luați în considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor și a surselor de finanțare a deficitului bugetelor UAT.

Estimarea veniturilor Primăriei mun. Edineț pentru 2024 a fost efectuată reieșind din:
-Prevederile legislației fiscal-bugetare;
-Particularitățile specifice pentru anul 2024 (pe tipuri de impozite, taxe și alte încasări la buget) și modificările legislației fiscale, ce rezultă din obiectivele politicii fiscale;
-Estimările bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe și încasări la buget.

La partea de venituri bugetul primăriei mun.Edineț este estimat la suma de 116706,0 mii lei în deviere de 10 000,0 mii lei față de cheltuieli cu acoperire financiară din soldul disponibil la sfârșitul perioadei bugetare incluzând, transferuri de la bugetul de Stat, venituri propii, granturi curente, acoperire financiară din soldul la sfârșitul perioadei de repartizarea soldului format la 31.12.2023 .

Inclusiv:

  • Venituri proprii- suma: 8942,4 mii lei; % din total: 7,0%
  • Impozitul pe venit- suma: 26 250,0 mii lei; % din total: 21,0%
  • Încasări de la serv. cu plată- suma: 2162,0 mii lei; % din total: 2,0%
  • Transferuri de la bugetul de stat- suma: 49 351,6 mii lei; % din total: 39,0%
  • Granturi curente primite din surse externe- suma: 30 000,0 mii lei; % din total: 23,0%
  • Sold la sfârșitul anului 2023- suma: 10 000,0 mii lei; % din total: 8,0%