Hotărâre de Guvern

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOT Ă R Â R E nr. 916
din 16.12.2020
Chișinău


Cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare
a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027)

————————————————————

În temeiul art. 5, lit. a) și b), art. 6, lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), pentru asigurarea implementării Legii nr. 239/2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 03.02.2017 nr. 30-39 art. 65), Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Programul Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova 2021-2027 (se anexează).
2. Se stabilesc în calitate de beneficiari ai Programului municipiile orașepoli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat și zonele lor rurale adiacente.
3. Pentru a beneficia de Program, autoritățile publice locale ale municipiilor beneficiare vor asigura constituirea cadrului instituțional necesar și vor elabora și aproba Planurile operaționale de implementare a Programului la nivel local.
4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura constituirea cadrului instituțional necesar pentru implementarea Programului la nivel național și regional.
5. Programul va fi susținut financiar din contul și în limita alocațiilor aprobate în bugetul de stat, din surse ale localităților beneficiare și resurse financiare ale programelor de asistență externă.
6. Planificarea și finanțarea proiectelor propuse în Program va fi realizată la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în funcție de resursele disponibile și prioritățile identificate, ținându-se cont de prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
7. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Prim-ministru ION CHICU

Hotărârea de Guvern cu privire la aprobarea Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova (2021-2027), poate fi accesată în linkul de mai jos:

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect15_.pdf