Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist-pricipal 1,0-unități (probleme tineret şi sport)  în cadrul Primăriei mun.Edineţ pentru o perioadă determinată pînă la 27.11.2025.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii superioare administraţie publică, dezvoltarea comunitară, pedagogie,politici tineret, etc..

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbilor de stat(engleză şi rusă aleatoriu  va fi considerată un avantaj).
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office…
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în domeniul activităţilor sportive-culturale,lucru cu tineretul;


Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere..

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de începînd cu 10 aprilie 2024  pînă la 14  mai 2024  inclusiv, la Primăria mun.Edineţ (biroul 6, or. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).

Telefon de contact: 069089565.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI


pentru ocuparea funcţiei publice vacante – de specialist-principal  (probleme tineret şi sport) primăria Edineţ

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Legea cu privire la tineret nr.279 din 11.02.1999

5.Legea cu privire la cultura fizică şi sport nr.330 din 25.03.1999

6.Programele Microsoft Office.