Primăria mun. Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la grădinița nr.1 Fulgușor” mun.Edineț

Cerinţe faţă de candidat:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • studii superioare universitare;
 • experiență în activitatea didactică –  cel puțin 3 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • posedarea obligatorie a limbei de stat;
 • apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • practică managerială 1 an – prezintă un avantaj;
 • flexibilitate în comunicare;
 • abilităţi de lucru în echipă.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte  de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a următorului an;
 • candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.;
 • În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Dosarele de participare la concurs nu pot fi completate cu acte ulterior expirării termenului de 30 de zile din ziua publicării anunțului.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de 30 zile calendaristice începând cu 08.05.2024 până la  10.06.2024 – inclusiv , la primăria mun.Edineţ (biroul 6, mun.Edineţ, str.O.Cerempei 30)