Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist-pricipal 1,0-unități (architect-șef)  în cadrul Primăriei municipiului Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

– studii superioare(licență) în domeniul arhitectură,urbanism, construcții, cadastru și amenajarea teritoriului.

– cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
– posedarea obligatorie a limbilor de stat(engleză şi rusă aleatoriu  va fi considerată un avantaj).
– flexibilitate în comunicare,
– abilităţi de lucru în echipă;
– cunoaşterea programelor Microsoft Office.
– punctualitate şi responsabilitate;
– experienţă în domeniul 5 ani;


Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa Hotărîrii Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009);
– original şi copia buletinului de identitate;
– originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
– originalul şi copia carnetului de muncă;
– originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de începînd cu 10 mai 2024 pînă la 10 iunie 2024  inclusiv, la Primăria mun.Edineţ (biroul 6, or. Edineţ, str. Octavian Cerempei, 30).

Telefon de contact: 069089565.


BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante – de specialist-principal  (architect-șef) în cadrul primăriei  mun.Edineţ pe 1,0-unități.

1.Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.

2.Codul urbanismului  și construcțiilor nr.434 din 28.12.2023.

3. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
4. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

6.Legea 1350-XIV din 02.11.2000 privind activitatea arhitecturală.

7. Legea 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului.

8.Legea 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

9. Legea 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

10.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire  la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri.

11.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23.05.1996  cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

12.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții.

13.Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură și urbanism.

14.Programele Microsoft Office.