ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 11 din 02.08.2021

  1. Informații generale despre autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractantePrimaria mun. Edineț
IDNO1007601004984
AdresaPrimaria mun. Edineț, str. Octavian Cerempei 30.
Numărul de telefon/fax024622849
Adresa de e-mail ale autorității contractante  lilia.strimbanu@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante  lilia.strimbanu@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gnatiuc Ecaterina   068750352  katea07029317@bk.ru achizitii.primariaedinet@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)Primaria mun. Edineț
  1. Informații despre obiectul achiziției:
Nr. d/oCod CPVDenumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilorCantitate/ Unitate de măsurăDescrierea achizițieiValoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1  39100000-3  Achiziționarea de scaune-fotolii400 buc.Achiziționarea de scaune-fotolii pentru sala de concerte a Casei de Cultură a mun. Edineț32 000,00 EURO
  1. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejatăNu □ Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrativeNu □ Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecțieScaunele-Fotolii rabatabile, cu carcasa de metal, minerele de lemn, invelitoarea moale, acoperită cu stofă de culoare gri/  negociabil. Se aceptă un set a cite 2 fotolii unite.Înălțimea scunelor vor avea urmatoarele dimensiuni: înălțimea =1000mm-1050 mm, adincimea 500 mm-530 mm, lățimea 470 mm-550 mm  
  1. Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție02.08.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizateAcord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)Nu □ Da □
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevanteSurse de finanțare programul Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, Program finanțat de Uniunea Europeană,

Conducătorul grupului de lucru: 

Primar mun. Edineț                                      Constantin Cojocari                          L.Ș.

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).