ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE – repetat

la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

 1. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Edineţ
 2. IDNO: 1002604000720
 3. Tip procedură achiziţie: Ofertă de preţuri
 4. Obiectul achiziţiei: Combustibil
 5. Cod CPV: 09132000; 09134200; 09211100:

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării _______________ Combustibilului_________________________

conform necesităţilor Întreprinderei Municipale „Apă-Canal” Edineţ pentru perioada bugetară 2021, din surse financiare proprii.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/oCod CPVDenumirea bunurilor/serviciilor solicitateUnitatea de măsurăCantitateaSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
109132000Benzinăt18 
209134200Motorinăt18 
309211100Uleit1 
 1. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:
  Pe parcursul anului 2021 în or. Edineţ.
 2. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:
  Pe parcursul anului 2021 în or. Edineţ.
Nr. d/oDenumirea documentului/cerinteiCerinţe suplimentare faţă de documentObligativitatea
1Copia certificatului de înregistrarecu ştampila originală 
2OfertaÎn original 
3Copia certificatul de calitatecu ştampila originală 
4Certificatul despre lipsa datoriilor fiscaleÎn original 
5Copia certificatului de atribuire a contului bancarcu ştampila originală 
6Copia autorizaţiei de funcţionare a agentului economiccu ştampila originală 

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Edineţ

a) Adresa: or.Edineţ str.O.Cerempei, 30
b) Tel: 0246 23175, 078308401
c) Fax: 024623135
d) E-mail: vitalie.sorocan@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vitalie SOROCAN, Director ÎM “Apă-Canal” Edineț

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

 • pînă la: orele 10:00
 • pe: 18 ianuarie 2021
  pe adresa: Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Edineţ, or.Edineţ str.O.Cerempei, 30

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă a preţului cel mai scăzut, achitarea pe perioada a trei luni de la momentul livrării mărfii].
 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 de zile].
 2. Garanţia pentru ofertă: „Nu se cere”
 1. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor;
  Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;
  Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, : 555260,00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Directorul Întreprinderei Municipale „Apă-Canal” Edineţ, or.Edineţ Vitalie SOROCAN