ANUNȚ privind achiziționarea Lucrărilor de cablare şi conexiuni electrice

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție
Cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

 1. Denumirea autorității contractante: ÎM “Apă-Canal” Edineț
 2. IDNO: 1002604000720
 3. Adresa: or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei 30
 4. Numărul de telefon/fax:  +373 246 23135/ +373 246 23135
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sorocan@gmail.com
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ___________________________
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Întreprindere municipală ce desfășoară următoarele genuri de activitate economică: Captarea, filtrarea şi distribuirea apei Servicii de canalizare şi epurare a apelor uzate.
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)
    Lotul 1        
1 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice la stația de pompare a apei  nr. 1 Buc. 1 Conform caietului de sarcini nr 1 1 179 186,96
2 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice la stația SP2 și SPPAU1 Buc. 1 Conform caietului de sarcini nr 2 295 853,44
3 50511100-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid la stațiile de pompare a apei Buc. 1 Conform caietului de sarcini nr 3 177 219,24
             
Valoarea estimativă totală 1 616 259,64
 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 • Pentru un singur lot ;
 • Pentru mai multe loturi;
 • Pentru toate loturile;
 • Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_______________.
 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se acceptă

                                                                                                              (indicați se admite sau nu se admite)

 1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 3 luni din momentul înregistrării contractului;
 2. Termenul de valabilitate a contractului: până la 20.12.2019
 3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
 4. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Obl. Da /Nu
1 Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.1 Da
2 Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.2 Da
3 Graficul de execuție Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.3 Da
4 Cerere de participare la calificare Conform formularului anexat (Anexa 4) Da
5 Declaraţie privind eligibilitatea Conform formularului anexat (Anexa 9) Da
6 Ofertă Conform formularului anexat (Anexa 6) Da
8 Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.5 Da
9 Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.6 Da
11 Formularul informativ despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.7 Da
12 Declarație privind experiența similară Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.9 Da sau F3.10 după caz
13 Minim an de experiență specifică în livrarea lucrărilor similare 5 ani Da
16 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.10 Da. Sau F3.9 după caz
17 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.11 Da.
18 Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.12 Da
20 Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii+Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da
22 Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da
23 Raport financiar pentru anul 2018 Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da
24 Lichiditatea generala minim 100%. Calculată după formula – total active curente / total datorii curente. Se va prezenta un formular la libera alegere Da
26 Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigentului de șantier Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Da
27 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.13 După caz.
33 Informație privind asocierea Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F3.14 După caz.
34 Perioada de garanție a lucrărilor

Lucrări de construcții montaj: min. 2 ani;

Formular la libera alegere. Se prezinta si electronic. Original

Da
35 Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 (original), cu semnătura si stampila autorizata a ofertantului.

Se acceptă prezentarea formularelor de deviz sub forma unui link protejat, cu acces la adresa de email indicată în caietul de sarcini,

Da
36 Alte cerințe Ofertantul va prezenta oferta, in corespundere cu datele din FDA și Caietul de sarcini anexat, parte componentă a FDA Da
37 DUAE Conform cerințelor indicate în Legea nr. 131/2015 Da
38 Declarație de conformitate /Certificat de conformitate Copie. Se vor prezenta certificate de conformitate pe materialele ce vor fi puse în operă, suplimentate cu certificat de conformitate Da

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): NU
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț
 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă] 17:00
 • pe: [data] 17.08.2019
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

ÎM “Apă-Canal” Edineț, or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei 30

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

Locul deschiderii ofertelor: ÎM “Apă-Canal” Edineț, or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei 30

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

 1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU
 2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU
 3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: NU
 4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: ____________-__________
 5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Nu
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da
 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

 1. Alte informații relevante:_________-____________

DESCARCĂ ACTE AICI    Documentaţia de achiziţie