Bugetul Primăriei Edineţ pentru anul 2017

Bugetul Primăriei Edineţ pe anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc Edineţ nr. 13/1 din 14 decembrie 2016, la partea de cheltuieli este elaborat pe bază de programe şi performanţe, unde accentul este pus pe legăturile  dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resursilor şi desemnarea clară a modalităţii de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acţiunilor şi politicilor. Trecerea la bugetarea pe bază de programe la nivel de UAT este în strînsă legătură cu planificarea pe termen mediu, deoarece majoritatea politicilor au o durată mai mare de un an.

Implementarea reformei menţionate în sistemul de planificare are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare  şi rezultatele obţinute prin implementarea programelor bugetare, precum şi realocarea resurselor disponibile pentru priorităţile comunităţii.

Menţionez, că în contextul perfecţionării managementului finanţelor publice şi întru  implementarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, elaborarea propunerii de buget s-a efectuat în cadrul noului sistem informaţional de management financiar în bază:

 • Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.190 din 31 decembrie 2014;
 • Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 209 din 14.12.2015.

Veniturile bugetului Primăriei or. Edineţ pentru anul 2017 se estimează la 38747 mii lei.

Cheltuielile bugetului Primăriei or. Edineţ pentru anul 2017 se estimează la 38747 mii lei.

Cheltuielile bugetului Primăriei or. Edineţ pe domeniile de activitate sunt delimitate prin legislaţia privind administraţia publică locală şi descentralizarea administrativă.

Resurse financiare disponibile se propun să fie derecţionate pe programe de importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor strigente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.

Cheltuielile bugetului sunt în dependenţă directă de suma veniturilor.

Astfel, pentru anul 2017 se planifică 9 programe:

 1. Program- Executivul şi serviciilor de suport-        4280 mii lei

Subprogram- executarea guvernării  –                                     4280 mii lei

 1. Program – Protecţia socială –  200,00 mii lei

Subprogram – Protecţia socială –                                            200,00 mii lei

 1. Program – Tineret şi sport                2133,9 mii lei

Suprogram – Măsuri sportive –                                               2133,9 mii lei

 1. Program – Dezvoltarea gospodăriei comunale –    11117 mii lei

Subprogram – Iluminarea stradală –                                       700,00 mii lei

Subprogram – Apă şi canalizare –                                           1000,0 mii lei

Subprogram – Servicii comunale –                                         9417 mii lei

 1. Program – Cultură, culte şi odihnă –    3512,2 mii lei

Subprogram – Servicii în domeniul culturii –                         2716,4 mii lei

Subprogram – Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional – 795,8 mii lei

 1. Program – Domenii generale de stat – 496,6 mii lei

Subprogram – Gestionarea fondului de rezervă –                  496,6 mii lei

 1. Program – Servicii generale economice şi comerciale – 200,00 mii lei

Subprogram – Administrarea patrimoniului de Stat –            200,00 mii lei

 1. Program – Învățămînt –     17181,3 mii lei

Subprogram – Instituţii preşcolare –                                      12685,0 mii lei

Subprogram – Educaţie extraşcolară şi susţinerea

elevilor dotaţi –                                                                       4496,3 mii lei

 1. Program – protecţie socială a unor categorii de cetăţeni –26,00 mii lei

Subprogram – Servicii de mediator comunitar –                   26,00 mii lei

În contextul continuării procesului de consolidare fiscală şi susţinerii reformelor structurale demarate, am ţinut cont de următoarele cerinţe faţă de instituţii – benificiari de alocaţii:

– Asigurarea calităţii planificării bugetare prin îmbunătăţirea procedurilor de analiză a impactului politicilor publice.

– Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor prin focusarea pe rezultate şi calitatea serviciilor publice prestate;

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pentru anul 2017 ne-am condus de:

 • Acte normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează activitatea.
 • Acte legislative şi normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii (cu modificările şi completările ulterioare)
 • La compartamentul ,,cheltuieli de personal”,s-a ţinut cont de majorările salariale trecătoare şi continuitatea politicii aplicată în anul 2017.
 1. Bunăoară a fost inclusă plata în luna februarie 2017 a premiului anual funcţionarilor publici pentru rezultatele activităţii în anul 2016 egal cu 10% din salariul anual total.
 1. Totodată s-a ţinut cont de trecerea de la 1 martie 2017 a funcţionarilor publici pe următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor evaluării performanţelor individuale pentru anul precedent. Necesarul de mijloace urmează să se calculeze în cuantum de 4 la sută la fondul de salarizare anual. Majorarea se va calcula pentru 9 luni.

La estimarea cheltuielilor pentru contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat se va menţine şi pe anii 2017 – 2019 cuantumul de 23% aplicat la moment la cheltuielile de remunerare a muncii la care se vor calcula aceste contribuţii.

Reiterăm, că cota primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aplicată la cheltuielile de remunerare a muncii, la care se calculă aceste prime va fi menţinută şi pe anii 2017-2019 în cuantumul de 4,5%.

În conformitate cu setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului (anexa la ordinul Ministerului Finanţelor nr.191 din 31.12.2014 prezentăm tabelile 1-4)

 

Lilia STRÎMBANU, contabil-şef