Regulile de întreţinere a câinilor, pisicilor şi altor animale în aria Primăriei Edineţ

  Aprobat

  prin Decizia Consiliului municipal Edineţ 10/9-1 din 15 iunie 2018

 

Regulile de întreţinere a câinilor, pisicilor şi altor animale în aria Primăriei Edineţ

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentele Reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalităţii de întreţinere a câinilor şi pisicilor şi altor animale, soluţionării problemei animalelor fără supraveghere și fără stăpân din aria Primăriei Edineţ.

1.2. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc drepturile şi obligațiunile persoanelor fizice şi juridice indiferent de forma de proprietate şi forma lor juridică de organizare, care sunt proprietari, posesori sau îngrijitori temporari de câini şi/sau pisici, sau alte animale,  pentru care şi-au asumat responsabilitatea întreţinerii, denumiți în continuare deținători,  în vederea prevenirii şi evitării rabiei şi altor boli infecţioase, comune animalelor şi omului.

1.3.  Prezentele Reguli au în calitate de obiective unificarea eforturilor tuturor instituțiilor şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor deţinerii, evidenţei şi vaccinării câinilor şi pisicilor şi altor animale achitării taxelor locale, stabilite de către autoritatea publică locală, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a câinilor şi pisicilor şi altor animale pentru a asigura locuitorilor Primăriei Edineţ un mod civilizat de existenţă.

1.4. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru toţi deținători de câini şi pisici şi alte animale.

1.5. Prezentele Reguli prevăd noţiunile: 

câini agresivi – sunt câinii care fără să fie provocați, mușcă sau atacă persoane sau animale domestice;

animale vagabonde – orice câine, pisică sau alt animal care nu are un deţinător, ori se găseşte în afara locuinţei sau gospodăriei deţinătorului şi supravegherii acestuia, prin pierdere, abandonare, rătăcire ori alte motive. Animale vagabonde se consideră inclusiv câinii cu lese, jetoane, botniţe, care sunt lăsați fără supraveghere în afara locuinţei sau gospodăriei deţinătorului.

II. DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI, PISICI ŞI ALTOR ANIMALE

2.1. Deținătorii au dreptul:

a) să întreţină 1 (unu) câine sau 1 (una) pisică în apartamentul din blocul locativ care este folosit de o singură persoană sau de o singură familie;

b) să întreţină 1 (unu) câine sau 1 (una) pisică în apartamentul folosit de câteva familii, numai cu acordul tuturor locatarilor apartamentului;

c) să întreţină în curţi particulare 1 (unu) – 2 (doi) câini legaţi sau liberi doar dacă curţile sunt îngrădite bine și împiedică accesul animalelor în afara acestora;

d) să întreţină în curţile de folosinţă comună 1 (unu) sau 2 (doi) câini legați la 10 m de la apartamente;

e) să ţină câinii de pază pe terenul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor – numai legaţi.

f) să plimbe câinii în locuri destinate în acest scop, autorizate prin dispoziția Primarului de Edineţ;

g) să transporte câinii în alte localităţi cu toate tipurile de transport, având obligatoriu asupra sa carnetul de sănătate al animalului, respectând regulile în vigoare de transportare (aplicate la transportul respectiv) şi asigurând securitatea obligatorie a cetăţenilor. Câinilor cu talie mare și medie în mod obligatoriu li se aplică botniţe şi sunt ţinuți în lesă din scurt.

2.2. Prin derogare, câinii pot fi întreținuți liberi sub supravegherea angajaților-paznici, doar pentru intervalul de timp destinat activității de pază, numai dacă terenul (perimetrul) este îngrădit bine și împiedică accesul animalelor în afara acestuia.

III. RESPONSABILITĂȚILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI, PISICI ŞI ALTOR ANIMALE

3.1. Deținătorii de câini și pisici şi altor animale  sunt obligaţi:

 1. să respecte cu stricteţe prezentele Reguli;
 2. să întreţină câinii agresivi/periculoși în legătoare sau spații îngrădite special amenajate/cuști şi să-i lase liberi numai în curţile închise, excluzând posibilitatea traumatizării oamenilor;
 3. să asigure purtarea de către animal a zgărzii cu jetonul de înregistrare;
 4. să ia toate măsurile pentru menţinerea animalelor într-o perfectă stare de sănătate, să respecte normele sanitare veterinare şi de zooigienă privind întreţinerea, hrănirea și îngrijirea animalelor și să dețină carnet de sănătate al animalului;
 5. să nu maltrateze animalele;
 6. să nu creeze disconfort și să respecte drepturile locatarilor, care se referă la liniște, curățenie, securitate ș.a., de pe scara blocului, dacă deţinătorul locuiește într-un apartament, ce este situat într-un bloc locativ;
 7. să nu creeze disconfort și să respecte drepturile vecinilor, care se referă la liniște, curățenie, securitate ș.a., dacă animalele sunt întreținute în curți particulare;
 8. să ia măsurile necesare pentru a preveni murdărirea sau deteriorarea spaţiilor de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi) de către animalele pe care le dețin, iar dacă acest lucru s-a produs, să efectueze din cont personal curăţenia, dezinfecţia şi refacerea spaţiilor deteriorate;
 9. să nu abandoneze animalele și/sau puii lor și să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalele să devină libere;
 10. anual să prezinte câinii și pisicile cu vârsta de peste 3 (trei) luni la Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ pentru imunizare profilactică și vaccinare contra rabiei;
 11. în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după achiziționarea câinilor/pisicilor cu vârsta de peste 3 (trei) luni să le prezinte la Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ pentru examinare şi vaccinare;
 12. să prezinte, la cererea Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ , câinii, pisicile pentru efectuarea controlului, investigaţiilor diagnostice şi vaccinărilor profilactice;
 13. să anunţe Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ despre îmbolnăvirea sau decesul animalelor ce le aparţin;
 14. în cazul pieirii animalelor din cauza bolilor, să transmită cadavrele acestora spre examinare Direcției Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ;
 15. să anunţe imediat serviciile medicale şi Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie a animalelor deţinute, precum şi despre muşcăturile şi traumele provocate oamenilor sau animalelor domestice. În cazul care animalul a provocat muşcături/traume oamenilor sau animalelor domestice, deţinătorul prezintă animalul, în mod urgent, Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor Edineţ, pentru a-l supune unui control;
 16. să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite de animalul deținut, inclusiv cheltuielile legate de imunizarea şi acordarea ajutorului medical persoanelor care au suferit în urma muşcăturilor, traumelor provocate de către animal;
 17. să plimbe câinii numai în locurile autorizate, destinate acestui scop;
 18. să se deplaseze cu câinii și să plimbe câinii, numai cu lese indiferent de talie sau rasă, iar câinii de talie medie şi mare (inclusiv câinii agresivi sau a cei din categoria periculoşi) – cu lesă şi botniţă, asigurând securitatea obligatorie a cetăţenilor. Deținătorul obligatoriu va avea asupra sa carnetul de sănătate al animalului;
 19. să asigure strângerea și evacuarea deşeurilor provenite de la animalul cu care se deplasează sau pe care îl plimbă în afara locuinţei;
 20. să afişeze la loc vizibil, la intrarea în imobil sau la uşa de acces în proprietate, a plăcuţei de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” (pentru câinii din categoria celor periculoși) sau „Atenţie câine rău” (pentru câinii agresivi), după caz.

  3.2. Deţinătorilor de câini și pisici le este strict interzis:

a) întreţinerea animalelor la balcoane, loje, în locurile de folosinţă comună ale blocurilor de locuit;

b) plimbatul animalelor în locuri neautorizate pentru acest scop, circulaţia liberă pe raza orașului cu câini fără lesă/cu câini agresivi sau periculoşi fără lesă şi botniţă, precum şi intrarea cu câini în instituțiile publice, instituţiile de învățământ, magazine, pieţe, scuaruri, 5 stadioane, pe gazon, terenuri de joacă pentru copii, plaje, alte locuri de odihnă şi folosinţă comună. Nu vor fi supuşi acestui regim câinii de serviciu ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și ai subdiviziunilor subordonate acestuia, Serviciului Vamal, în executarea funcţiilor de serviciu, precum şi câinii deţinătorul căruia este nevăzător;

c) scăldatul animalelor în bazinele de apă (lacuri, râuri, râulețe, havuzuri) ale orașului;

d) vânzarea animalelor în locuri neautorizate de administrația publică locală;

e) vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, fără carnetul de sănătate al animalului, cu însemnările de vaccinare contra rabiei;

f) transportarea animalelor în alte localități cu orice tip de transport fără carnetul de sănătate al animalului, cu însemnările de vaccinare contra rabiei;

g) transportarea câinilor și pisicilor în transportul public de călători din raza oraş/municipiului;

h) să participe sau să organizeze lupte între animale sau să antreneze animale în acest scop.

IV. DIPOZIȚII FINALE. RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE ÎNTREŢINERE A CÂINILOR, PISICILOR ÎN EDINEŢ

Persoanele vinovate de încălcarea prezentelor Reguli, vor fi sancţionaţi în conformitate cu art. 158 Cod Contravenţional.

 

 

Mircea MORARI

          Secretarul Consiliului municipal Edineţ