Cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2023

Începînd cu data de 1 ianuarie 2023 pe teritoriul municipiului Edineţ se stabilesc următoarele cote fixe a impozitului funciar şi imobil, plăţi de arendă a terenurilor, inclusiv:

Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

Nr.Denumirea impozituluiCodulCota impozitului
1.Impozit funciar pe toate terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît păşuni şi fîneţe: -care au indici cadastrali -care nu au indici cadastrali113110 (113120 pentru gospodării ţărăneşti)    1,5 lei pentru 1 grad/ha 110 lei pentru 1 ha
2.Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe:
care au indici cadastrali
care nu au indici cadastrali (50 %)
pentru cabaline
pentru bovine
pentru ovine, caprine
113150  0,75 lei pentru 1 ha 27,5 lei pentru 1 ha ____ lei pentru 1 cap. ____ lei pentru 1 cap. ____ lei pentru 1 cap.
3.Impozit funciar pe terenurile  ocupate de obiecte acvatice113110115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică
4.Impozit funciar pentru terenurile din intravilan:
– pe care sînt amplasate fondul  de locuinţe,  loturile de pe lîngă  domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei  publice locale ca loturi de pe lîngă  domiciliu, şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), în localităţile rurale
– atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale că loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate       
în oraşe        
în oraşele-reşedinţă
– destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate       
în mun. Edinet       
în s. Alexandreni şi Gordinestii Noi
113140                 113140 113140     113130 1131301 lei pentru 100 m.p.                 4 leipentru 100 m.p. 1 lei pentru 100 m.p.     10 lei
pentru 100 m.p. 10 lei
pentru 100 m.p.
5.       6.      Impozit funciar pentru terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct.6,  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate   Impozit funciar pentru terenurile din extravilan pe care sînt amplasate  clădiri şi construcţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate113130      

113130
70 lei pentru 1 ha      
350 lei pentru 1 ha  
7.                   8.              

    9.          
Impozitul  pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:    
–  pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător           
– pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă          
Impozitul  pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează:
– pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător       
–    pentru persoane fizice, altele decît cele  specificate la prima liniuţă       
Impozitul  pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale)  din municipii şi oraşe, care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează:    
– în mun. Edinet
      113210     113220          
113210                
113220  
  0,3 la sută  din valoarea  contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală
0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare        


0,3 la sută  din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală                  0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare
11.Impozitul pentru bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată: achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzătorachitat de către persoanele fizice – cetăţeni113230    0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
12.Impozitul pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată: achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzătorachitat de către persoanele fizice – cetăţeni1132400,1750 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Plata de arendă a terenurilor

            În conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 „Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor” se stabileşte plata pentru arenda terenurilor agricole, neagricole şi a resurselor naturale în mărime de 5 % faţă de preţul normativ al pămîntului.